Armagedoni niku vuya ka Kriste vumbiri

Print Friendly, PDF & Email
A. ARMAGEDONI

.

1. RITO RA KU “ARMAGEDONI”

Rito leri ri kumeka ntsena eka Nhlavutelo 16:16, naswona, ri vula leswaku Ntshava ya Megido.

2. NKARHI WO AVANYISA

 Kutani ntsumi yin’wana yi ta yi huma hi le Tempeleni ya le tilweni, na yona yi ri ni rihwevo lero kariha. Hiloko ntsumi yin’wanyana leyi nga ni matimba ehenhla ka ndzilo, yi ta hi le alitarini, kutani yi huwelela hi rito leri tlakukeke, yi byela loyi a tameleke rihwevo lero kariha yi ku: “Nghenisa rihwevo ra wena leri, u hlengeleta swichocho swa mirhi ya vhinya ya laha misaveni, hikuva mihandzu ya kona yi vupfile!” Hiloko ntsumi yi ndziwitela rihwevo ra yona emisaveni yi hlengeleta mihandzu ya vhinya ya laha misaveni, yi hoxa exikamelweni xa vhinya xa vukari lebyikulu bya Xikwembu.Kutani mihandzu yi pyanyeriwa exikamelweni ehandle ka muti, kutani ngati yi huma exikamelweni, yi khuluka mpfhuka wa 300 km, yi endla nambu wo enta kwalomu ka 1,50 m. (Nhlav 14:17-20).

Nkombo wa malembe se mahundzile ku sukela loko sathani ni malandza ya yena va tekile vulawuri emisaveni hinkwayo. Nkombo I nhlayo leyi yimelaka ku hetiseka. Se I nkarhi wa kahle, lowu hetiseke, lowu vekiweke hi Xikwembu kungari sathani, leswaku va avanyisiwa. Vu homboloki se byi fikile emakumu. Naswona, Xikwembu xi komisile masiku ya vulawuri bya sathani hikwalaho ka va hlawuriwa va yena, loko a swi nga ri tano, ku hava nyama na yin’we leyi a yi ta pona hikwalaho ko dlaya ka tihanyi ka anti-Kriste ni joko ra ntshikelelo wa tihanyi ehenhla ka vona (Mt 24:22).

3. NDZHAWU YO AVANYISELA

Xikwembu xi lulamisile niku lerisa leswaku ku hlengeletiwa vinyu leyi vupfeke endzhawini leyi Xi yi hlawuleke, laha va endli va Xona va vinyu va yi rindzeke kona. Hikona laha Xikwembu xi nga ta va kandziyela va tswetlekela.

Megido, loyi ku vulavuriweke hi yena laha henhla, a kuri doropa leri langutaneke ni nkova wo saseka swinene, lowu tiveka hi vito ra Esdraelon. Laha hikona laha Xikwembu Xi ku lulamiseke leswaku mavuthu ma hlengeletana kona, mata hlangana kona na Xona, ku nga Hosi leyi vuyaka.

Vatsari van’wana va hlamusela leswaku Armagedoni I tinyimpi to hambana-hambana leti nga ta lwiwa eka xivandla lexi anameke etikweni ra Palesitina. Nyimpi yo hetelela yi ta hluleriwa eNtshaveni ya Olivera hile vuxeni bya Yerusalema.

4. XIVANGELO XA ANTI-KRISTE XA NYIMPI LEYI

Xivangelo xa yena lexikulu xa ku va nga ka yena nyimpi emisaveni hinkwayo I kuva a herisa Israyele a nyamalala, a lumba sathani, hikuva Israyele I xi kombiso xa Kriste, loyi a nga nala nkulu wa yena. Kambe hi siku leri languteriweke, ra ku hlula ko hetelela, rita hundzuka siku lerikulu ra Hosi, siku ra ku hlula ka Hosi Xikwembu (Nhlav16:14).

5. MFAMBO NI MBUYELO WA NYIMPI

 • Nambu wa Eufrata wu ta oma, leswaku wu pfulela mavuthu yale vuxeni ndlela (Nhlav 16:12).
 • Eku sunguleni vulawuri bya mavuthu ya sathani byi ta kuma matimba. Yerusalema u ta wa ni ku pangiwa, naswona, hafu ya va aka tiko va ta khomiwa ni ku tekiwa va famba (Zak 14:1,2).
 • Hosi Yesu (Loyi a vitiwaka  “Rito ra Xikwembu”) uta humelela exivandleni xolexo hi xiviri.  Uta va a gadile hanci yo basa, a ambarile ni swidlodlo swo hlaya swa tiharhi, ni kuva a ambarile xiambalo lexi haxiweke hi ngati. Mahlo ya Yena ma ta fana ni malangavi ya ndzilo, naswona, tlharhi leri kariheke ri ta huma hile non’wini wa Yena (Nhlav 19:11-14).
 • Vakwetsimi va Yena hinkwavo ni mavandla ya Yena hinkwawo ya tintsumi va ta N’wi landzela (Mt 25:31; Zak 14:5; Nhlav 19:14).
 • Uta yima ehenhla ka Ntshava ya Olivera. Ntshava yi ta handzuriwa hile xikarhi hi ku tseka-tseka ka misava, kusukela evuxeni kuya fika evupeladyambu, kutani, vanhu va Israyele vata balekela enkoveni leswaku va sirheleleka (Zak 14:14, 15).
 • Tlharhi leri nga ta herisa magidi-gidi ya mavuthu ku tava kuri marito lawa ma nga tava ma huma hile non’wini wa Yena. Hi siku ro sungula ro tumbuluxa U te, “Akuve ni ku vonakala,” kutani ku vonakala ku va kona. Elwandle ra Galileya U lerisile magandlati aku “Miyelani mi ku whii”, kutani ma miyela. Eka mavuthu ya magidi-gidi enyimpini ya Armagedoni Utaku “Fanani,” kutani va ta kumeka va file.
 • Hinkarhi wa ku copeta ka tihlo, switava swi herile, kutani, makoti matava ma amukerile xirhambo hi khale, marhendzeleka-rhendzeleka empfhukeni, mata lerisiwa ro hetelela kuta basisa tindyelo. (Nhlav 19:17,18).
 • Kutani Xivandzani ni muProfeta wa Mavunwa lava a va chavisela ni ku hlasela misava hinkwayo, handle ko kombiwa xichavo, va ta khomiwa va tlakuseriwa henhla swinene tani hi va mbuyangwani, va cukumetiwa kufana ni swiribyana nyana swimbirhi, kungari ku cukumetiwa endzeni ka mati ya damu, kambe etiveni ra ndzilo wa xivavula (Nhlav 19:20).
 • Sathani yena u ta bohiwa a cukumetiwa ekheleni ro pfumala tshaku, ritlhela ri pfariwa kuringana malembe ya 1000. (Nhlav 20:1-3).
 • Xana kuta humelela yini hi vanhu va Israyele lava vanga kutsuriwa hi ku nghenelela ka Hosi Yesu ke? Ku nga va hi siku rero, kumbe hi siku ren’wana, mhaka hileswaku ku tava ni magidi-gidi ya vanhu lava va nga ta hundzukela eka Hosi Yesu, hikuva 1/3 ya rixaka ra vona vata amukela Hosi Yesu tani Mesiya wa vona:

Kutani ndzi ta chela moya wa vukhongeri ni wa tintswalo eka vatukulu va Davhida ni ka vaaki va Yerusalema. Va ta languta eka mina hikwalaho ka loyi va n’wi tlhaveke, kutani va ta n’wi rila ku fana ni loko munhu a tlhaveka a rila n’wana wa yena loyi a a ri yexe, kumbe n’wana wa yena wa mativula. (Zak 12:10).

Mina HOSI ndzi ri: Etikweni hinkwaro laha ku nga ni vanhu vanharhu, vambirhi eka vona va ta dlayiwa, lowa vunharhu ú ta tshikiwa a hanya. Lava va nga ta sala, ndzi ta va kambela, ndzi va basisa hi ndzilo, kukota loko va basisa nsuku kumbe silivhere. Va ta ndzi huwelela, kutani mina ndzi ta va hlamula ndzi ku: ‘Mi vanhu va mina!’ Vona va ta vula va ku: ‘We HOSI, u Xikwembu xa hina!’ ” (Zak 13:8,9).

B. KU VUYA KA KRISTE RA VUMBIRHI

.

1. NDZHAWU LEYI A NGA TA VUYELA EKA YONA

U ta vuyela endzhawini yeleyi a nga sukela eka yona, kunga eNtshaveni ya Mitlwari, hile Vuxeni bya Yerusalema (Zak 14:4).

2. XANA I VAMANI LAVA VA NGA TA FAMBA NA YENA KE?

Mavandla hinkwawo ya tintsumi ta Yena  ni magidi-gidi ya ntsandza vahlayi ya va Kwetsimi va Yena. (Mt 25:31; 2Tes 1:7; Yuda 1:14).

3. XIKONGOMELO XA KU VUYA KA YENA

 • Hi swi vonile leswaku U vuyela ku herisa mfumo wa sathani.
 • U ta vuyela ku ta vuyisela Israyele eximoyeni ndzhaku ka loko va N’wi landzurile loko a tile ro sungula (Zak 12:10; Zak 13:8,9, leti nga laha henhla).
 • U ta vuyela ku ta avanyisa lava hanyaka (Nhlav 19:21).
 • U ta vuyela ku ta boha sathani ni ku n’wi hoxa ekheleni ro pfumala tshaku ku ringana malembe ya 1000 (Nhlav 20:1-3).
 • Xo hetelela, kambe xiri xo sungula, U ta vuyela ku ta teka ndzhawu ya Yena tani hi Hosi, ni ku simeka Mfumo wa Yena ku ringana malembe ya 1000 laha misaveni (Nhlav 19:16).
 • Lava va nga tava va dlayiwile hikwalaho ka Evhangeli, ni lava va nga ta va va hundzile emisaveni na va nga amukelanga mfungho wa Xivandzana hi nkarhi wa mahlomulo, va ta pfuxiwa ekufeni va fuma swin’we na Kriste hi nguva ya Mileniyamu, swin’we ni vakwetsimi hinkwavo lava vanga tava va tile swin’we na Yena. (Nhlav 20;4,5).

 //////////