Gospels study guides, index

Nkhatsakanyu wa Ti-Evangeli

(1. Overview of the Gospels)

 Bibles001

Ku tivisiva kakuvelekiwa ka Yesu

(2. Announcement of Jesus’ birth)

Luka 1:26-38

Esaya 9:5

Mary & angel

Ku velekiwa ka Yesu

(3. The birth of Jesus)

Luka 1:18-22

Luka 2:1-12

 Jesus birth

Ku khuvuriwa ni ku ringiwa ka Yesu

(4. Baptism and temptation of Jesus)

Mat.3:13-17

Mat. 4:1-11

Jesus bapt

Ku hanyisiwa ka munhu wa nhlokonho

(5. Cleansing of a leper)

Luka 5:12-17

 

 Jesus cleans leprosy

Ku hanyisiwa ka munhu wo khwanyala swirho

(6. Healing of a lame man)

Luka 5:17-26

 Jesus heals paral3

Ku hanyisiwa ka nandza wa ndhunha

(7. Healing of the centurian’s servant)

Luka 7:1-10

 Jes heals cent serv

Ku pfuxiwa ka Lazaru eku feni

(8. Raising of Lazarus from the dead)

Yoh.11:1-43

 Jes raise lazarus

Wansati wa muSamariya

(9. The Samaritan woman)

Yoh. 4:4-42

 Jes & Samartn woman

Xifaniso xa muhaxi

(10. The parable of the sower)

Luka 8:4-15  Jes parable sower

Xifaniso xa rivoni

(11. The parable of the lamp)

Luka 8:16-18  Jes parbl light

Yesu a miyeta xidzedze

(12. Jesus calms the storm)

Luka 8:22-24  Jes calms storm

Wa nuna wa Gadara (La a xanisiwa hi mademona)

(13. The demon possessed man of Gadara)

Luka 8:26-39  Jes deliv Gad demon

N’wana wa Yayiro ni wansati wa mavabyi ya switlhandla

(14. Jairus’ daughter and the woman with the flow of blood)

Luka 8:40-56  Jes rais Jairs daught

Ku vitaniwa hi ku rhumiwa ka vadyondzisiwa

(15. Calling and sending forth of the disciples)

Marka 1:14-20

Luka   9:1-6

 Jes calls disc

Ku hundzuka ka nghohe ya Yesu

(16. Transfiguration of Jesus)

Luka   9:28-36  Jes transfigrd

Ku tsunxiwa ka n’wana loyi a a khomiwe hi mademona

(17. A demon possessed child set free)

Luka   9:37-43  Jes deliv demon pos boy

Xikhongelo xa Hosi

(18. The Lord’s Prayer)

Mat. 6:5-13  Jes teach Lords Prayer

Ntirho wa ripfumelo exikholgelweni

(19. Role of faith in prayer)

Luka 11:5-13  Faith

Yesu ni varhangeri va ta vukhongeri

(20. Jesus and the religious leaders)

Luka 11:14:52  Jes and Pharis

Nchavo

(21. Fear)

Luka 12:4-12  Jes teach worry

Mankolo

(22. Greed)

Luka 12:13-34  Jes teach greed

Nyangwa

(23. The Door)

Luka 13:22-30  Jes teach door

Nhkuvu

(24. The feast)

Luka 14:15-24 ????

Nxavo

(25. The cost)

Luka 14:25-35  Jes crucifd

Nyimpfu leyi lahlekeke

(26. The lost sheep)

Luka 15:1-7  Jes tels lost sheep

Cheleni leri lahlekeke

(27. The lost coin)

Luka 15:8-10  Jes tels lost coin

N’wana la lahlekeke

(28. The lost son)

Luka 15:11-32  Jes teach prod son

Ta mufuwi na Lazaro

(29. The rich man and Lazarus)

 Luka 16:19-31  jes-rich-man-laz2
 Hosanyana ya jaha ra mufuwi

(30. The rich young ruler)

 Luka 18:18-30  jes-rich-young-ruler
 Bartimiya

(31. Bartimaeus)

 Luka 18:35-43  jes-heals-bartim
 Zakiya

(32. Zacchaeus)

 Luka 19:1-10  jes-zacheus

 Ta wansati loyi a nga khomiwa ari vuaswini

(33. The adultress woman)

 John 8:1-11  jes-adultrs-woman

 Wansati wa Kanana

(34. The Canaanite Woman)

 Matt 15:21-28  jes-canaan-woman

 Martha, Mariya na Yesu

(35. Martha, Mary and Jesus)

 Luka 10:38-42  jes-mary-matha

 Mariya a tota Yesu

36. Mary anoints Jesus

 John 12:1-8  jes-mary-anoint

 Nikodema na ku tswariwa lokuntshwa

37. Nicodemus and the new birth

 John 3:1-21  jes-nicodemus

 Ta ku vuya ka Kreste ravumbirhi

38. The second coming of Christ

 John 14:1-4, etc.  jesus-secnd-come

Paseka yo hetelela, Getsemané na ku khumiwa 

39. The last Passover, Gethsemane and the arrest

 Luka 22:39 – 53  

 Tengisiwa ka Yesu

40. Jesus’s trial

 Luka 22:63 – 23:25  001-jesus-pilate

 Vambiwa ka Yesu

41. Jesus’s crucifixion

 Luka 23:33-49  jesus-crucifixion

 Yesu, pfuka, tikombira, tekeriwa

42. Jesus’s rising from the grave, appearances and ascension

 Luka 24:50-53  jesus-ascend