Kokwetsimisiwa ka mupfumeri

A. SWI NGA KOTEKA LESWI XANA KA?

Kutani lava xi nga lulamisa ta vona khale, xi tlhele xi va vitana; ni lava xi va vitaneke, xi tlhele xi va endla va va lava lulameke; ni lava xi nga va endla lava lulameke, xi tlhele xi va kwetsimisa. (Rho 8:30).  

Vunyingi bya va Kriste va swi twisisa leswaku va endliwile lava lulameke, naswona, vale ku kwetsimisiweni, kambe va twisisa leswaku va ta kwetsimisiwa ntsena endzhaku ka vutomi lebyi, kambe ahiswona leswi Bibele yi dyondzisaka swona. Ina, kukwetsimisiwa loku heleleke hi ta nyikiwa kona eka vutomi lebyi taka, kambe hi kayela ku kwetsimisiwa hinkwako ka laha misaveni hikuva a hi swi tivi leswaku hina hi va mani eka Kriste. Kutani ke, a hi langutiseni leswaku hina hivamani eka Kriste.

B. PARADEYISI LEYI VUYISERIWEKE

Xana ha swi ehleketa leswaku swi nga koteka sweswi leswaku hi tlhela nakambe hi famba evudyelwanini ni Xikwembu hi ku olova ku fana na Adamu na Eva xana? Paradeyisi, yona  hi xiviri xa yona, a yi vuyiseriwa, ha ha ri eku hanyeni emisaveni ya matshamelo ya  mpfilu-mpfilu. Yi ta lulamisiwa ntsena loko ku ta tumbuluxiwa matilo ni misava leyintsha.

Xana hi tlhelo ra Paradeyisi ya xi moya yona ke?

  1. Yi tlheriseriwile eka leswi a yi ri xiswona emasungulweni – muendli yena u tlherisele swilo tani hi le ku sunguleni.(hi ku vulavula hi ririmi ra manguva lawa).
  2. Adamu loyi wa khale u siviwile hi Munhu lontswha wa le Tilweni, hi Adamu loyi a hetisekeke.
  3. Hileswaku, Edeni lontswha wa xi moya wa antswa eka loyi wa khale, hikuva loyi wa khale a ha  boheka ku hlawula, kumbe ku nga hlawuri Xikwembu, kambe sweswi eka va Kriste, xiboho xo kala xi nga ha hundzuki se xi  tekiwile. Hikokwalaho, Paradeyisi a yi nge he lahleki nakambe.
  4. Adamu na Eva a va hetisekile, ku fika siku leri va dyeke handzu lowu yirisiweke; hambiswiritano, MuKriste a nga lo hetiseka ntsena, kambe u ambarile ku Kwetsima ka Kriste (Zak 3:1-4).
  5. Adamu na Eva a va ri kahle, naswona a va hanya vutomi bya kahle ekusunguleni, kambe a va nga ti nyiketanga eka Moya lowo Kwetsima kufana ni VaKriste lava tswariweke ra vumbirhi, lava Moya wu tshamaka eka vona.

Hikokwalaho, a hi tsakeni tani hi vaKriste, hikuva hi kwetsimisiwile, ni ku tlakuseriwa eka xiyimo xa le henhla na Kriste kutlula laha Adamu na Eva a va ri kona.

C. NTOMBI YA KRISTE

Kutani ndzi vona munti lowo hlawuleka, Yerusalema lowuntshwa, wu xika hi le tilweni wu huma eka Xikwembu, wu tilulamisile tanihi mutekiwa loko a tibombisele nuna wa yena. (Nhlav 21:2).

Ntombi ya Kriste laha yi fanisiwa ni munti, hikuva yi vumbiwile hi ntshungu wa vanhu vo tala. Kuva u ti kuma u ri un’wana wa vona, I nkateko swinene hikuva u vekiwa eka xiyimo xa le henhla. Swivula leswaku wa rhandzeka, u nghene erirhandzwini na Yesu, (kuya hi leswi vuriwaka laha emisaveni). Loko jaha ri nghena e ri rhandzwini ni ntombi, rafa hi yona, ri ehleketa hi yona vusiku ni nhlekani. Xana wa swi ehleketa leswaku hi leswi Kriste a ti twisaka xiswona eka wena ke?

Etilweni kuvile ndzhawu, naswona ka hari ndzhawu yo hlamarisa, kambe a khomiwa hi xivundza swiritano: a yi nga ri kona ntombhi ya N’wana eka mfumo hinkwawo. Tani hileswi laha misaveni a ku ri hava exikarhi ka swihari lexi faneleke ku va nsati wa Adamu, aku vanga kona exikarhi ka tintsumi hambi swivumbiwa swa le tilweni lexi faneleke ku va ntombi ya Jaha. A pfumala un’wana wa ku n’wi byela ta mbilu ya Yena, unwana loyi a ta n’wi haka, un’wana loyi ata ku eka yena “Ndza ku rhandza”.

Se U xikile laha emisaveni a ta ti tumbuluxela ntombi ya Yena eka Adamu na Eva. U yi tsakerile ngopfu hikuva a yi tumbuluxiwile hi xifaniso xa Yena,  kufana ni hilaha Eva a tumbuluxiweke hi xifaniso xa Adamu, kutani a n’wi yiva mbilu yena.

Hambiswiritano, loko Eva a dyohile, Adamu un’wi pfukerile, a n’wi hehla ku va a n’wi chichile xiyimo xa yena . Aswitano eka Kriste, Yena u rhandzile Ntombi ya Yena swonghasi, kufikela laha loko yi dyohile, U tile ku ta yi kutsula hi xi hatla, aku  “Tatana, Ndzi yi rhandza ngopfu swonghasi, Ndzitaya ndzi ya fa ematshan’weni ya Yena, leswaku a ntshuxeka, kutani ndziya emahlweni ndzi n’wi rhandza (I ma rito ya mina).

Kuva u ri Ntombhi ya Kriste, u kwetsimisiwa hi Xikwembu, wa tsakeriwa swinene ni ku tlakusiwa. Haleluya, u wa nkoka swinene eka Yena.

Xana tintsumi a ti hi vondzoki eka xiyimo lexi hi nga eka xona ke, ku va hi ri kusuhi swinene ni N’wana xana?

Tiendleli swa kahle hi ku dyondza Buku ya Risimu ra tinsimu, hinkwayo. Kun’wana a swi olovi ku yi twisisa, kambe twana leswi Muteki a swi vulaka eka Ntombi ya mu Xuneme,  kutani u ta kota ku twisisa hilaha Yesu a nyanyuriweke hakona hi Ntombhi ya Yena.

Murhandziwa, u mpama, wo va mbhurhi ya ku vatlwa; endzeni ka nturhu, mahlo ya wena ma fana ni ya matuva; misisi ya wena yi fana ni ntlhambi wa timbuti leti rhelelaka ti suka entshaveni ya Giliyadi … (Ris 4:1).  

Kambe, “Kufanisa swi vanga ku khunguvanyeka”. Xana Nhwana Yena a nga ta khunguvanyeka hi ku fanisa loku ke?” E-e, a switano. Mutekiwa loyi a rhandzaka Muteki wa Yena hi ntiyiso, u ni vukheta leswaku a nga khomisi Muteki wa Yena tingana hi ma tikhomelo ya Yena yo hombolokaka, kambe ematshan’weni ya sweswo, wa n’wi tlakusa minkarhi hinkwayo, ni ku n’wi xixima emahlweni ka vanhu.

D. VANA/VANA VA XIKWEMBU

 Hambiswiritano, hinkwavo lava nga n’wi amukela, lava nga pfumela eka vito ra yena, ú va nyikile matimba ya ku hundzuka vana va Xikwembu, (Yoh 1:12).

Ma nga vona rirhandzu lerikulu leri Tatana a hi rhandzaka ha rona, ku fika laha hi vuriwaka vana va Xikwembu; nisweswi, hi vona. Lexi endlaka leswaku misava yi nga hi tivi, i mhaka ya leswi yi nga n’wi tivangiki.  (1 Yoh 3:1).

Kutani leswi hi nga vana, naswona hi vadyandzhaka; hi vadyandzhaka va Xikwembu, ni vadyandzhaka swin’we na Kriste; leswi kunene hi xanisekaka na yena, swi vula leswaku hi ta kwetsimisiwa na yena; ... (Rho 8:17).

Eka tinxaka hinkwato ta laha misaveni, vatswari va ntiyiso va rhandza ku va ni vana, ni ku kuma rifuwo, ngopfu-ngopfu leri nga fambeki, ndzhaku va letela vana leswaku va ta kota ku yisa emahlweni tshomba ra vona, kutani vona va ti tshamela, va ri karhi va tiphina hi ku va vona va yisa emahlweni leswi vona tani hi tswari va swi sunguleke, va ri karhi va kurisa vito ra ndyangu wa vona.

Swi tano ni le ka Xikwembu. Xona I Moya, hikwalaho a Xi kumi ntsako wo helela hi rifuwo ra misava. Kambe hi Xona xi ri endleleke vana va Xona, leswaku va ri hlayisa ni ku tiphina hi rona. Xi vile ni ku tshemba loku hetisekeke eka vuswikoti  bya Adamu byo kota kuthya swihari hinkwaswo mavito.

Loko Adamu na Eva va onhile ndzhaka ya vona, hi ku tisa ndzhukano ehenhla ka yona, Xikwembu a Xi va tekelanga yona, kambe Xi va pfumelerile leswaku va ya emahlweni va yi rima, kuve Xona a na se  Xi va  kunguhaterile matilo ni misava leyintswha.

I mhaka yo hlamarisa swonghasi, hikuva Xikwembu a Xi lavi leswaku hi Xi vitana Hosi, hambi ku ri ku Xi vitana Mutumbuluxi, kambe eka xi khongelo xa Hosi, Yesu u hi dyondzisa leswaku hi Xi vitana  “ Tata wa hina”.

Nakambe, hi vona hi laha xi hi vekaka eka xiyimo xa le henhla eka vutomi bya siku na siku, tani hi vana va xinuna ni vana va xisati va Xikwembu xa le henhla-henhla, Mutumbuluxi wa hinkwaswo.

E. SWIYIMO SWIN’WANA LESWI HI LUMBAKA 

1. Vanhu va Xikwembu

 Khale a mi nga ri vanhu, kambe sweswi mi vanhu va Xikwembu; khale a mi nga tsetseleriwi, kambe sweswi mi kumile ku tsetseleriwa ... (1Pet 2:10).   

2. Kereke ya Xikwembu

 Tilanguteleni ke, mi langutela ni ntlhambi hinkwawo lowu Moya lowo Kwetsima wu nga mi veka ku va varhangeri va wona; risani Kereke ya Xikwembu, leyi xi nga tikumela yona hi rifu ra N’wana wa xona wa xiviri. (Mint 20:28).

3. Miri wa Kriste

 Sweswi ke, n’wina mi miri wa Kriste; kutani un’wana ni un’wana wa n’wina i xirho xa wona.  (1Kor 12:27).

4. Rixaka leri hlawuriweke, Vu Prista bya vu Hosi, Rixaka ro Hlawuleka

 Kambe n’wina, mi rixaka leri hlawuriweke, mi vaprista va Hosi, mi tiko leri hlawulekeke, vanhu lava nga va Xikwembu hi xiviri, leswaku mi ta kota ku twarisa mintirho leyo saseka ya loyi a mi vitaneke ku huma emunyameni, mi ta nghena eku vonakaleni ka yena loku hlamarisaka ; (1Pet 2:9).

5.Tempele ya Xikwembu

 Xana a mi tivi leswaku mi tempele ya Xikwembu, ni leswaku Moya wa Xikwembu wu akile eka n’wina xana?   (1Kor 3:16).

F. PFUMELA NI KU AMUKELA

Onge swikombiso leswi hinkwaswo, swi nga hi pfuna ku hi khorwisa leswa-ku hi ntiyiso hi va nkoka emahlweni ka Xikwembu. A hi tinyikeni nkarhi wo hlawuleka minkarhi hinkwayo, hi humesela ehandle ntiyiso lowu, le-swaku Tsalwa leri vulaka leswi hi nga swona eka Kriste, ri akeka emiehle-ketweni ya hina, ri aka ripfumelo etimbilwini ta hina, hi pfumelela Moya lowo Kwetsima ku hi kwetsimisa ku fikelela laha xifaniso lexi kwetsimaka xi hundzukaka ntiyiso evuton’wini bya hina bya siku na siku.

Leyi hi yona ndlela leyi hi nga kotaka ku hlula xivumbeko xa hina xa vum-buyangwana, tani hi vana va Adamu na Eva, xivumbeko lexi minkarhi hinkwayo sathana a xi vekaka emahlweni ka hina. E-e, hileswi hi nga tshama hi va xiswona, kambe sweswi se hi tlakuseriwile eka xiyimo xa le henhla. A hi kholweni eka leswi, hikuva leswi hi kholwaka eka swona, hiswona hi nga ta kuma swona, ni ku va swona.

//////////