Laha swi kumekaka kona

 

Abrahama, u ponisiwile hi ku pfumela Rom 4:3 etc
Antikriste, a nga n’wi vuri Kriste 2 Joh 1:7
Antikriste, leswi a nga ta swiendla 2 Thes 2:3-12
Antikriste, moya wa 1 Joh 4:1-3
Antikriste, u vitaniwa “ xivandzani ” Rev 13:2-10
Antikriste, u vitaniwa “antikriste ” 1 Joh 2:18
Antikriste, u vitaniwa “munhu wa xidyoho” 2 Thes 2:3
Antikriste, u vitaniwa “n’wana wa ku lahleka” 2 Thes 2-3
Armagedoni Rev 19:17-19
Bibele, ntswamba 1 Pet 2:1-2
Bibele, ya hanya, yina matimba, ya tshema Heb 4:12,13
Bibele, yi huhuteriwile, yi pfuna ku 2 Tim 3:16,17
Buku ya vutomi Rev 20:12
Diyavulosi a hoxiwa e tiveni ra ndzilo Rev 20:10
Diyavulosi, nghala leyivombaka 1 Pet 5:8
Evhangeli, akuna yin’wani Gal 1:6 etc
Evhangeli, I matimba ya Xikwembu ya ku ponisa. Rom 1:16
Evhangeli, xihambana I vu hunguki eka lava lahlekeke 1 Cor 1:18 etc
Evhangeli, xihambana I vutlhari bya Xikwembu eka lava poneke 1 Cor 1:18 etc
Kereke, kuavana endzeni 1 Cor 1:10 etc
Kereke, xikombiso xa 1 Thes 1:8-10
Ku amukela vaendzi Heb 13:2
Ku avana endzeni ka Kereke, 1 Cor 3:1 etc
Ku fambisiwa hi moya Rom 8:4
Ku fambisiwa hi nyama Rom 8:4 etc
Ku khutaza van’wani Col 3:16
Ku khutaza van’wani 1 Tim 5:1,2
Ku kula emoyeni 2 Pet 1:5-9
Ku londzovota nkarhi Eph 5:15,16
Ku nkhensa Col 4:2
Ku ringetiwa/ ku ringiwa 1 Pet 1:7
Ku ringiwa, vuyelo ya kona Jas 1:2-4
Ku tlhelela endzhaku 2 Pet 2:21-22
Ku tsana, Yesu wa khumbeka Heb 4:15; 5:1
Ku tsutsumela emahlweni Phil 3:13
Ku vulavula Col 4:6
Ku wisa ka God Heb 3:18; 4:10
Ku xanisekela Kriste 1 Pet 3:8-22
Ku xanisekela Kriste Phil 1:29
Ku xanisekela Kriste Phil 3:10
Ku xanisekela Kriste 2 Cor 11:16 et
Ku xanisekela Kriste 1 Pet 4:12-19
Kuavanyisiwa Rom 8:1
Kuavanyisiwa ka lavo pfumala Nawu Rom 2:12-16
Kuchavelela ka Vakriste 2 Cor 1:3-7
Kudyoha, hinkwavo vadyohile Rom 3:10
Kudyoha, hinkwavo vapfumala ku Kwetsima ka Xikwembu Rom 3:23
Kudyoha, kudyoha hivomu Heb 10:26
Kudzunisa   Heb 13:15
Kudzunisa Xikwembu Rom 8:31 etc.
Kuendliwa loyi alulameke , hikupfumela Rom 5:1
Kuendliwa loyi alulameke , hikupfumela kumbe hi Nawu Gal 3:1etc
Kuendliwa loyi alulameke , mahala, tintswalo   Rom 3:24
Kufa evudyohweni Phil 4:10
Kufa i ku tlhela Phil 1:21
Kufamba eku vonakaleni 1 Joh 1:7
Kufunengela nhloko 1 Cor 11:2 etc
Kugandzela swikwembu swa hava Rom 1:23
Kugandzela, minawu eka vavanuna ni vavasati 1 Tim 2:8-15
Kughandzela swikwembu swa hava   1 Cor 10:1 etc
Kuhambana eku twisiseni ka Rito Rom 14:1 etc
Kuhanyisana hi Nawu 1 Cor 6:1-7
Kuhemba Col 3:9
Kuhumesiwa eka  Ndzingo, 2 Pet 2:9
Kukhutazana Heb 3:13
Kukwetsima 1 Pet 1:15,16
Kulangutela Rom 5:5
Kulaya ka xiKriste 1 Cor 5:9-13
Kulayiwa hi Xikwembu Heb 12:5-13
Kulehisa mbilu Rom 5:4
Kunyika ka Vakriste, 2 Cor 8-9
Kunyika van’wani Heb 13:16
Kupfuka ka vafi 1 Cor 15:12 et
Kuponisa ka Kriste 2 Cor 2:15,16
Kuponisiwa hi tintswalo Eph 2:8,9
Kurhula, ka Xikwembu Phil 4:7
Kurhula, kufuma embilwini Col 3:15
Kurivalela van’wana Col 3:13
Kurivalelana ka swirho 2 Cor 2:5 etc
Kurungula, ku dzhunisa Xikwembu 1 Tim 1:17
Kutekana ka rimbewu rin’we Rom 1:26,27
Kutisasekisa ka Vavasati, 1 Pet 3:3
Kutitsongahata 1 Pet 5:5,6
Kutiyisela     Phil 1:6
Kutiyisela, kuhela matimba     Heb 12:3,4
Kutiyisela, kukhomelela u tiya     Heb 3:6
Kutiyisiwa  ka vatirhi la va nga vaKriste 1 Cor 9:1 etc
Kutsaka 1 Thes 5:16
Kutsaka eHosini Phil 4:4
Kutsetselelana Col 3:13
Kuvambiwa na Yesu Gal 2:20
Kuvenga makwavo 1 Joh 2:9-11
Kuvula Yesu tani hi Hosi Phil 2:10,11
Kuwa u hambana ni Xikwembu Heb 12:16,17
Kuxanisiwa, kuchaveleriwa 2 Thes 1:5-12
Kuyima u tiya 2 Thes 3:1
Kuyimba, nyama na mbilu Rom 2:25-29
Kuyingisa 1 Joh 2:3,4
Kuyingisa, kudyondziwa hi ku xaniseka Heb 5:8
Mahlayiselo ya Tinoni 1 Tim 5:9-16
Mahlo yo pfaleka, kukala ku twisisa Mahungu lamanene 2 Cor 3:15 etc
Mahlo yo pfaleka, kukala ku twisisa Mahungu lamanene 2 Cor 4:4
Mahlomulo 2 Cor 4:16
Mahlomulo Rom 5:3
Makumele ya Vutlhari, Jas 1:5-8
Makungu ya Xikwembu hi Israyele Rom 9:1 etc.
Makungu ya Xikwembu hi Israyele Rom 11:1 etc
Male, rirhandzu ra 1 Tim 6:6-10,17
Male, rirhandzu ra Heb 13:5
Mapapila ya Kriste 2 Cor 3:3
Masiku ni tin’wheti, kulanguta ka Gal 4:10
Masiku ya makumu 2 Tim 3:1 etc
Matilo la mantswha ni misava leyintswha Rev 21:1
Matimba ya moya Phil 3:10
Matimba ya moya Eph 3:14 etc
Matimba ya moya Phil 4:13
Matlhari ya moya ya mupfumeri Eph 6:10-17
Matshamelo ya Ndzingo, Jas 1:12-15
Melkizedeke Heb 7:1-22
Mfumo, kutiveka ehansi ka 1 Pet 2:13-17
Mfumo, kutiveka ehansi ka Tit 3:1
Mfumo, kutiveka ehansi ka Rom 13:1 etc
Mhaka ya Kubyala ni ku tshovela Gal 6:7
Miehleketo, Ku ncinciwa hivuntswha Rom 12:2
Mikhayele, Archangele Jud 1:9,18
Mintirho leyinene, hisekela ku Tit 2:14; 3:1
Mintirho leyinene, vana xikombiso Tit 2:7
Mintirho, vapostolo, vaprofeta ni va vhangeli Eph 4:11
Misava, kurhandza ka 1 John 2:15-17
Moya lowo kwetsima, ku wu khunguvanyisa Eph 4:30
Moya lowo kwetsima, ku wu tima 1 Thes 5:19
Moya lowo kwetsima, kufamba hiwona Gal 5:16-18
Moya lowo kwetsima, mihandzu ya   Gal 5:22,23
Moya lowo kwetsima, Munhu, ku wu tima 1 Thes 5:19
Moya lowo kwetsima, Munhu, kurhandza ka yena 1 Cor 2:11
Moya lowo kwetsima, Munhu, miehleketo 1 Cor 2:1
Moya lowo kwetsima, Munhu, switwi Eph 4:30
Moya lowo kwetsima, Munhu, Yena ni Swayena Joh 14:17
Moya lowo kwetsima, ntirho wa Tit 3:5
Moya lowo kwetsima, ntirho, ku khongelela Rom 8:26,27
Moya lowo kwetsima, ntirho, kudzhunisa Kriste Joh 16, 14
Moya lowo kwetsima, ntirho, kuhlawula vatirhi Acts 13:2
Moya lowo kwetsima, ntirho, kuhlayisa vapfumeri Joh 14: 16, 26
Moya lowo kwetsima, ntirho, kukhorwisa eka vudyoho Joh 16:8-11
Moya lowo kwetsima, ntirho, kuletela entiyisweni Joh 16:13
Moya lowo kwetsima, ntirho, mfungho wa va pfumeri Ephes 4:30
Moya lowo kwetsima, ntorho, muleteri Acts 16:6-7
Moya lowo kwetsima, swikhongelo swa vapfumeri Rom 8:26
Moya lowo kwetsima, tinyiko 1 Cor 12:4-31
Moya lowo kwetsima, tinyiko ta Rom 12:3 etc
Moya lowo kwetsima, tinyiko, vuprofeta ni tindzimi 1 Cor 14:1 etc
Moya lowo kwetsima, vumbhoni bya ku hiteka Rom 8:16
Mphikizano, hinkwavo va ringana emahlweni ka Xikwembu Rom 2:11
Mudyohi, muhundzuki, kuhlayisa Philem
Mukanganyisi, ku vuyela a swikoteki Heb 6:6
Munhu, mudyohi Rom 3:23
Munhu, vutihlamuleri eka Xikwembu Rom 1:18-23
Mupfumeri, mhamba leyi hanyaka Rom 12:1
Mutekiwa wa Kriste Rev 21:2,19
Mutekiwa wa Kriste Rev 22:17
N’wana wa Xikwembu 1 Joh 3:1
Nawu, ntirho wa 1 Tim 1:7 etc
Nawu, wutsariwile emiehleketweni Heb 8:10
Nawu, xikongomelo xa Gal 3:19-25
Nawu, xilotlelo xa vutivi bya xidyoho Rom 3:20
Nchavo 2 Tim 1:7
Nchavo 1 Pet 5:7
Nchavo, wususiwa hi rirhandzu 1 Joh 4:18
Ndyangu, vavanuna, vavasati, vana Col 3:18 etc
Ndzingo, 1 Pet 1:6
Ndzingo, Yesu u hundze hi le ka wona, a nga ku pfuna Heb 2:18
Ngati ya swihari Heb 10:4
Ngati ya Yesu,  matimba yo hlantswa Heb 9:14
Ngati, kuhalatiwa ka , ya laveka Heb 9:22
Nhlawulo wa vapfumeri Tit 1:1,2
Nkarhi wa Tindzimi Jas 3:1-12
Nkarhi wa Xikwembu 2 Pet 3:8
Nkhuvulo, kulahliwa ni ku pfuka eku feni Col 2:12
Nkhuvulo, mati, leswi nga swa mupfumeri Rom 6:3-11
Nkhuvulo, wun’we Eph 4:5
Ntirho wa vatswari  eka Vana, Eph 6:1-4
Ntumbunuku wa konya hikwalaho ka xidyoho Rom 8:22
Nyama, mintirho ya Gal 5:19-21
Nyimpi ya moya 2 Cor 10:3-6
Nyimpi ya moya 2 Tim 4:6-8
Pawulo, huvo yale Yerusalema Gal 2:1-10
Pawulo, Kutshinyiwa ka Petro  Gal 2:11-21
Pawulo, malembe ma nharhu e Dhamaska Gal 1:17-18
Pawulo, ntirho wa 1 Thes 2:1-12
Pawulo, phanyi e nyameni 2 Cor 12:7-10
Pawulo, xivono xa tilo 2 Cor 12:1-6
Ripfumelo, eka Kriste 2 Tim 1:12
Ripfumelo, eka Xikwembu Heb 3:14
Ripfumelo, mphikizano wa Heb 12:1
Ripfumelo, nhlamuselo Heb 11:1
Ripfumelo, rifile loko ri pfumala mintirho Jas 2:17
Ripfumelo, tinhenha ta Heb 11:4-40
Rirhandzu 1 Cor 13:4-8
Rirhandzu, eka van’wani 1 Joh 3:11-18
Rirhandzu, eka warikwerhu Heb 13:1
Rirhandzu, rihlanganisi ra ku hetiseka Col 3:14
Rirhandzu, risusa nchavo 1 Joh 4:18
Rirhandzu, risusa nchavo 1 Joh 4:18
Rirhandzu, riyingisa milawu ya Yena 2 Joh 1:6
Savata Col 2:16
Swakudya leswinyiketiweke  swikwembu swa hava 1 Cor 8:1
Swakudya ni swa kunwa Col 2:16 etc
Swakudya swa moya, leswi tiyeke Heb 5:14
Swakudya swa moya, ntswamba Heb 5:12
Swakudya,  leswinga pfumeleriwa 1 Tim 4:3
Swibya swa vumba 2 Cor 4:7 etc
Swidyoho Rom 1:28-31
Swilaveko, kuphameriwa ka Phil 4:6,19
Tavukati ni ku papalata swa masangu 1 Tim 4:3
Tavukati ni ku papalata swa masangu 1 Cor 7:25-40
Tavukati, masangu lamanga nyamisi-wangiki Heb 13:4
Tavukati, ntirho ni vutihlamuleri Eph 5:22,23
Tavukati, timhaka ta masangu 1 Cor 7:3-5
Tavukati, wansati, kutiveka hansi ka nuna 1 Pet 3:1-6
Tavukati, wanuna, vutihlamuleri 1 Pet 3:7
Ti tempele ta Xikwembu 2 Cor 6:14
Tidyondzo, ta mavunwa 1 Tim 4:1-3
Tidyondzo, ta mavunwa Heb 13:9
Tikereke, ta nkombo Rev 2:1-3:22
Tilo, ndzhawu leyi lulamisiweke Joh 14:1-3
Tindleve ta moya Heb 5:14
Tinfanelo ta muapostolo/ Mukriste 1 Cor 9:1 etc
Tiva ra ndzilo Rev 20:10
Vaaki vale tilweni Phil 3:20
Va-antikriste, 1 John 2:18-24
Vabohiwa Heb 11:4
Vakanganyisi a va n’wi vuri Kriste 2 Joh 1:7
Vakriste, ndzhawu ya vona eka Kriste 1 Pet 2:9
Vakriste, vahelerile eka Kriste Col 2:10
Vakulukumbha , vuseketeri bya 1 Tim 5:17-21
Vakulukumbha, vutihlamuleri 1 Pet 5:1-4
Vamatiko, lava amukeriweke Rom 11:17
Vanhu lava kanganyisaka, nhlamuselo ya Jud 1:4-19
Varhangeli, kutiveka hansi ka Heb 13:17
Varhangeli, mighingiriko ni ku pfumala tingana 2 Tim 2:15
Varhangeli, swilaveko ni matikhomelo 2 Tim 2:1-7
Varhangeli, vadiyakoni, swilaveko swa 1 Tim 3:8-13
Varhangeli, vakulukumba, swilaveko swa 1 Tim 3:1-7
Vathori ni va thoriwa Eph 6:5-9
Vathoriwa 1 Tim 6:1,2
Vathoriwa ni va thori Eph 6:5-9
Vatirhi va moya, kutiyisiwa 2 Tim 2:4 etc
Vatswari, ntirho wavona eka vana Eph 6:1-4
Vukanganyisi, kulemukisiwa Jud 1:1-16
Vukarhi bya Xikwembu Rom 1:18
Vulolo 2 Thes 3:6-15
Vululami bya Kriste Phil 3:9
Vumbhisa 1 Cor 5:1 etc
Vun’we eka Kriste Gal 3:28
Vunghana 2 Joh 1:10,11
Vuoswi 1 Cor 6:15 etc
Vuprofeta 2 Pet 1:19-21
Vutomi lebyintswha eka Kriste Eph 4:17 etc
Vutomi, lebyinga heriki Rom 6:23
Xidyoho, hakelo, rifu Rom 6:23
Xidyoho, ku xivula 1 Joh 1:9
Xikhongelo Col 4:2 etc
Xikhongelo, ku hiseka 1 Tim 2:1 etc.
Xikhongelo, kutshemba, ku yingisa 1 Joh 3:21-22
Xikhongelo, xo vuyelela 1 Thes 5:17
Xikwembu i ku vonakala 1 Joh 1:5
Xikwembu i ri rhandzu 1 Joh 4:8
Xikwembu, a xi ncinci    Jas 1:17
Xikwembu, axiringi hi vubhihi Jas 1:13
Xikwembu, I Tatana wa hina   Jas 3:9
Xikwembu, munyiki wa tintswalo eka la va ti tsongahataka Jas 4:6
Xikwembu, munyiki wa tinyiko letinene. Jas 1:17
Xikwembu, Tatana wa mavoningo Jas 1:17,18
Xikwembu, vutivi bya, Xivonaka eka ntumbunuku Rom 1:18-21
Xikwembu, vutshembeki eka vuphameri Heb 13:5
Xilalelo xa Hosi 1 Cor 11:17-34
Xiluvelo xo basa xo avanyisa Rev 20:11-15
Xirho xa miri wa Kriste, 1 Cor 12:12 etc
Yerusalema lontswha Rev 21:2
Yesu, a nga cinci Heb 13:8
Yesu, eka Yena ku helele Xikwembu nhoko Col 2:9
Yesu, I xi faniso xa Tatana Col 1:15
Yesu, Imatimba ya hina Col 1:29
Yesu, kulangutela ka hina Col 1:17
Yesu, kupfuka ka Yena ni ku ti komba ka Yena 1 Cor 15:1 etc
Yesu, Kutlakusiwa Phil 2:10,11
Yesu, Kuvuya ravumbirhi 1 Thes 4:13-18
Yesu, kuvuya ravumbirhi, hixihatla 1 Cor 15:21,52
Yesu, kuvuya ravumbirhi, kuavanyisiwa 2 Thes 1:8
Yesu, kuvuya ravumbirhi, kuhela ka miasava 2 Pet 3:10-13
Yesu, kuvuya ravumbirhi, matilo mantswha ni misava yintswha 2 Pet 3:13
Yesu, kuvuya ravumbirhi, nkarhi 1 Thes 5:1-4
Yesu, kuvuya ravumbirhi, nkarhi 2 Thes 2:1-12
Yesu, kuvuya ravumbirhi, vapfumeri va pfuxiwa 1 Thes 4:16-18
Yesu, kuvuya ravumbirhi, vapfumeri va vutleriwa emoyeni 1 Thes 4:16-18
Yesu, kuvuya ravumbirhi, vasandzi 2 Pet 3:3,4
Yesu, miri, mhamba ya swidyoho Heb 10:5-14
Yesu, Mukutsuri wa hina Col 1:14
Yesu, mutumbuluxi ni muhlayisi Col 1:16,17
Yesu, muvulavuleri wa hina 1 Joh 2:1
Yesu, muyimeri a ri wakwe 1 Tim 2:5
Yesu, nhloko ya Kereke Col 1:18
Yesu, rifu ra, I xi vangelo xa Tit 2:14
Yesu, u chumayerile vafi 1 Pet 4:6
Yesu, u ti tsongahatile Phil 2:5-11
Yesu, u totiwile hi mafurha ya ntsako Heb 1:9
Yesu, utile ku ta ponisa va dyohi 1 Tim 1:15
Yesu, Vito lerifaneleke ku vuriwa Heb 13:15
Yesu, Vukwembu Tit 2:13

 

//////////

IF YOU HAVE BEEN BLESSED BY THIS STUDY GUIDE,  OR HAVE ANY  REQUEST, QUERY OR OTHER COMMENT, PLEASE USE THE CONTACT FORM BELOW.

WE WILL, UNFORTUNATELY ONLY BE ABLE TO READ AND RESPOND TO YOUR COMMUNICATION IF IT IS WRITTEN IN ENGLISH.

SHARE WITH OTHERS: Have you enjoyed this study guide? Then please share it with your friends by way of social media such as Facebook, etc. In so doing we join hands in bearing out the Good News.

COPYING OF OUR DOCUMENTS: This study guide may be copied or printed free of charge for personal use.