Matilo lamantshwa ni masava leyintshwa

A. MISAVA LEYINTSHWA NI MATILO LAMA VANGAMAKA

A hi tekeleni enhlokweni tindzima ta Matsalwa leti landzelaka:

 Kutani ndzi vona tilo lerintshwa ni misava leyintshwa, hikuva tilo lero su-ngula ni misava leyo sungula a swi hundzile, ni lwandle a ri nga ha ri kona. Kutani ndzi vona muti lowo hlawuleka, Yerusalema lowuntshwa, wu xika hi le tilweni wu huma eka Xikwembu, wu tilulamisile tanihi mutekiwa loko a tibombisele nuna wa yena. (Nhlav 21:1,2)

B. TILO RO SUNGULA NI MISAVA YO SUNGULA SWI TA HUNDZA

.

Swi ta humelela hi mikhuva wihi ke? Muapostolo Petro wa hlamusela:

 Kambe siku ra Hosi ri ta ta tanihi khamba, kutani matilo ma ta hundza hi huwa leyikulu; hinkwaswo swa ntumbuluko swi ta tshwa hi ndzilo swi hela, kutani misava ni mintirho leyi nga ka yona swi ta hisiwa. (2 Pet 3:10).

Loko kuza ku susiwa vanhu hikwavo laha misaveni hilaha hi swi voneke hakona eka dyondzo leyi hundzeke, yi ta herisiwa hi ndzilo yi ku bi, sw-in’we ni xivumbiwa xa le tilweni xin’wana ni xin’wana lexi nga matilweni lama vangamaka. Nongonoko wa mintlawa ya tinyeleti ni tipulanete swi ta herisiwa.  Ti atomo leti swi akiweke eku tumbuluxiweni ti ta dyiwa na tona. Ghezi/ku tiya(energia) na rona ri ta tlhelela eka Xikwembu, nakona ku hava xilo ni xin’we xa swi vumbiwa xi nga ta sala emisaveni hinkwayo. E-e, mi-sava hinkwayo yi ta nyamalala. Ku ta sala ntsena leswi nga tava tilweni ni leswi nga tava tiheleni. Swita buluka swi hangalaka  swi va swiphemu phemu ku hundza hambi nyeleti hi vuntsongo leyi ringanaka ni xilavi ( a swi nga hlamuseleki mpimo ni ntikelo wa swona).

C. TILO LERINTSHWA NI MISAVA LEYINTSHWA

.

Tilo ro sungula ni misava yo sungula a swi ri kahle loko swi tumbuluxiwa; swi nyamisiwile ni ku rhukaniwa ntsena hikwalaho ka xidyoho xa munhu.  Matilo lamantshwa yo vangama ni misava leyintshwa swi tava swo antswa.

Matilo lamantshwa lawa ku vulavuriwaka hiwona laha,  ma tava matilo yo vangama kungari matilo lawa Xikwembu Xi tshamaka eka wona, hikuva matilo wolawo a ma zanga ma nyamisiwa hi xidyoho, nakona a mazi ma lava ku pfuxetiwa hambi ku siviwa hi man’wani.

 .

D. KU XIKA KA YERUSALEMA LONTSHWA

.

Xana u xika a huma kwihi ke ?  U xika a huma hile tilweni (Yak 1:17).  U xika eka yini ke? Eka misava leyintshwa, hikuva aku na nhlamuselo yi-n’wani yo huma ematsalweni.

Hi swi vonile eka tidyondzo leti hi hundzeke eka tona leswaku Yerusalema Lontshwa a nga languteki tani hi dhoropa, kambe u languteka tani hi mpfi-ci-mpfici wa vanhu , ku nga vanhu va Xikwembu.  Vatela ku ta teka ndzhaka ya vona, leyi Hosi Xikwembu Xi va lulamiseleke yona.

E. MUTEKI NI MUTEKIWA ENDYANGWINI WA VONA LOWU-NTSHWA

.

Ntombhi yi vutile hi Jaha ra le Telweni sweswi. Eka ndzimana leyi landze-laka Ntombhi se yi vitaniwa NSATI wa Xinyimpfana ro sungula.

Kutani ku fika yin’wana ya tintsumi ta 7 leti nga ni minkambana ya 7, leyi te-leke mintungu leyo hetelela; ntsumi yi vulavula na mina yi ku: “Tana, ndzi ta ku komba Mutekiwa, nsati wa Xinyimpfana.”.  (Nhlav 21:9).

Nkuvo wa vukati bya Xinyimpfana se wu endliwile (Nhlav. 19:7), naswona se vaya eku hanyeni va nga kavanyetiwi hilaha ku nga heriki.  Hinkwavo ka vona Mutekiwa ni Muteki va hundzile hile ka mahlomulo yo chavisa swi-nene, kambe sweswi se va tiphina hi mihandzu ya mahlomulo ni ku ti ka-rhata ka vona.

Munhu a nga ha ta va xivumbiwa xo endla timhaka ta masangu, naswona a ku nga havi ni vukati hikuva hinkwavo vavanuna ni vavasati va tava swir-ho swa Ntombhi, leyi nga ta vutiwa hi Kriste.

F. MIRI NI KU FAMBA-FAMBA 

Hosi Yesu endzhaku ko pfuka ekufeni a kota ku humelela a tikombisa eka vanhu, kambe a tlhela a nyamalala.  A kota ku famba-famba a nga tirhisi matimba ku suka endzhawini yin’wana ku ya eka yin’wana tani hi leswi a ri eka xiyimo xin’wana, hikuva a kota ku humelela evanweni eka tindzha-wu to hambana-hambana. Xana U humelerile eka vamakwerhu va 500 hi nkarhi wun’we kumbe hi minkarhi yo hambana ke, xana U humelerile ka vona vari ndzhawini yin’we kumbe a va ri eka tindzhawu to hambana ke?

 Ú tlhele a humelela hi nkarhi wun’we eka vamakwavo lava tlulaka 500; lavo tala va vona va ha ri kona nisweswi, kambe van’wana va file. (1 Kor 15:6).

A kota ku dya swakudya swa vanhu – Xana a a swikota ku famba a nga ri ni swakudya ke?  A a kota ku tlhandluka a ya tilweni.

Se xivutiso hilexi, xana hitava hiri ni vuswikoti bya njhani eka misava leyi-ntshwa ke?

Varhandziwa, sweswi hi vana va Xikwembu. A swi si tikomba swinene leswi hi nga ta va swona, kambe ha swi tiva leswaku loko Kriste a humelela, hi ta fana na yena, hikuva hi ta n’wi vona hi xiviri xa yena. (1 Yoh 3:2).

Xana hi ta swikota ku humelela no nyamalala ke? Xana hita swikota ku hundza hile ka swilo swo fana ni makhumbi ke? Xana hi ta swikota ku endzela tilo ke? Xana hi ta swikota ku tsemakanya mpfhuka hi xikadyana hi ya eka tinyeleti tale kule – kule ematilweni ke? Xana matilo lamantshwa ni misava leyintshwa swi ta lungutekisa kuyini ke?

A hi na tona tinhlamulo ta swivutiso leswi hinkwaswo, kambe hi ntiyiso swi hi nyika ehleketo yo nyanyula hi vuswikoti lebyi hi nga tshukaka hiva na-byona. Hi ntiyiso a hi nga vi ni xivundza!

Paradeyisi leyintshwa a yi ngavi ni mindzelekano, Matilo layo vangama ma tava mapfulekile kuva un’wana ni un’wana  a nghena hiku rhandza ka ye-na. Ku tsemakanya mpfhuka emisaveni hinkwayo ku tava mhaka leyi ntso-ngo, hambi ku nghena endzeni ka ti nyeleti leto vangama swinene swi tava swiri mhaka yintsongo.

//////////