Mi nhlangano ya vapfumeri eka Testamente ya khale

Print Friendly, PDF & Email

A. MI NHLANGANO YA VAPFUMERI EKA TESTAMENTE YA KHALE

Eminkarhini ya Tesitamente ya Khale, Tempele ya le Yerusalema a kuri ndzhawu Xikwembu a Xi yi hlawurile ku va Xi gandzeriwa eka yona. Hikona laha vapfumeri hinkwavo a va yisa kona magandzelo ya vona, vukhume bya vona ni minyikelo, naswona hikona laha a va endlela kona minkhuvo ya vona ya vukhongeri. Hikwalaho ka mimpfhuka yo leha leyi a va fanele va yi tsemakanya kuya e Yerusalema, vapfumeri  vabohekile ku sungula ku ti khomela minhlangano etindzhawini ta vona, kutani ma Sinagoga masungula ku akiwa ematikweni hinkwawo. Eku sunguleni ka Testamente leyintshwa, mhaka ya ma Sinagoga yi sungurile ku andza  swinene. Tani hi xikombiso, Hosi Yesu u endzerile Sinagoga rale Nazareta, a fika a chumayela kona eka xi Dhoropani lexi ntsongo swinene.

B. TIKEREKE TA LE MINDYANGWINI

Endzhaku ka Siku ra Pentekosta, magandzelo lawa a ma endliwa hi swifu-wo ama fanele ku herisiwa, hikuva Hosi Yesu hi xiviri u ti endlile gandzelo ra swidyoho swa vanhu hinkwavo kan’we.  Tihofisi ta vaPrisita na tona a ti fanele ku herisiwa, hikuva Hosi Yesu hi Yena loyi a hundzukeke muPrisita wa hina lonkulu ntsena, Loyi sweswi a tshameke e vokweni ra xinene ra Tatana ku hi khongelela.  Tempele na yona a yi fanele ku hundzuka muako wa ntolovelo, a yi fanele yi hundzuka muako laha vapfumeri lava tswari-weke ravumbirhi a va ta hlengeletana kona kuya N’wi gandzela.  Nakambe, hilaha vaaPostolo a va fanele kuya dyondzisela kona mayelano ni ku tirhela Hosi eka vutomi lebyintswha.

Hambiswiritano, hilaha hi tivaka hakona, hinkwaswo swoleswo a swi hu-melenga. VaPrisita ni vurhangeri byin’wana bya vukhongeri, ku nga lava va nga vamba Hosi Yesu, va pfukerile vaKriste hi ndlela yo chavisa, kutani va sungula ku xanisa varhangeri va vaKriste, ngopfu-ngopfu loko vaya eTem-peleni  hinkarhi wa ku ya dzunisa Hosi ni ku chumayila Evhangeli, ni ku endla mahlori yo horisa vanhu. 

Hikokwalaho, kuvile ni xilaveko xa tindzhawu tin’wana to khomela kona minhlangano. Xivutiso hileswaku a ti ta kumeka kwihi?  Eku sunguleni ku vile ni 3000 wa vanhu lava hundzukeke, kambe hinkarhi nyana nhlayo yi tlhakukile ku fika eka 5000 ni ku tlula kwalaho. I nhlayo leyi lavaka muako wu kulu swinene ku va va ta kota ku ringana. Leswi nga endleka hileswaku va hangalakile, va vumba mintlawa leyintsongo, kutani va sungula “kudya vuswa bya vona swin’we hi munti ni munti”.  Lawa ku vile wona masu-ngulo ya tiKereke tale mindyangwini, leti na tona ti nga sungula ku hanga-laka hi ma Dhoropa ni Matiko ma’wana. Hakanyingi muapostolo Pawulo u tolovela ku boxa mavito ya vanhu lava tikereke a ti kumeka emindyangwini ya vona. (Rho 16:5; 1Kor 16:19; Flp 2).

Eka matiko lawa mimfumo yi pfukelaka Kriste ni vanhu va Yena, vaKriste va ha hlangana hi ndlela yo leyi.  Va ngungumela va nghena emindya-ngwi-ni va khongelela kona leswaku va nga tsumburiwi no dlayiwa.

Mhaka ya nkoka hileswaku Xikwembu Xi rhandza leswaku vana va Xona va hlangana minkarhi hinkwayo leswaku va aka xinakulobye, vadyondzi-sana ni ku N’wi gandzela.

 A hi laveni tindlela to pfuxana, hi kombana rirhandzu ni mintirho leyinene. Hi nga tshiki ku hlengeletana, kukota leswi van’wana va toloveleke ku endla swona, kambe hi khongotelana, ngopfu-ngopfu leswi mi vonaka leswaku siku ra Hosi ri ya ri tshinela.   (Hev 10:24, 25). 

C. TIKEREKE TIKULU NI TIKEREKE TA LE MINDYANGWINI

 Manguva lawa hi ni tikereke ta le mindyangwini, le ti nga ni swirho swa nhlayo leyi nga ehansi ka khume, ngppfu-ngopfu ema tiko – xikaya, kambe eka ndzhawu yiri yin’we, hikuma tiKereke ti kulu swinene, leti nga ni swirho swo fika khume ra maghidi ni ku hundza kolaho.  Xana hi yihi yo antswa eka letimbirhi xana?  Ahi voneni ya nkoka ni leyi nga riki ya nkoka. 

1. Tikereke Letikulu 

    • Nkateko wa Yona 
     • Ya swikota ku phamela murisi wun’we wa nkarhi hinkwawo, Murisi loyi a leteriweke kahle hi yena a nyikiwaka nkateko wa xiyimo xa le henhla, ni ku nyikela tidyondzo eka nhlengeletano ya Xikwembu hinkwayo.
     • Hikwalaho ka ku hlaya ka swirho swa yona, ya swikota ku vumba vurhangeri bya ku rhangela swa vugandzeri. Yi kota nakambe ku vumba vurhangeri bya lavantswha, ni ku vumba vurhangeri bya vu swikoti hinkwabyo eka hinkwaswo leswaku va kota ku pfuna eka mintirho hinkwayo. Naswona, exikarhi ka swirho swa yona, ku ni vanhu la va nga vaka ni tinyiko to hlaya ta Moya, leti kotaka ku khoma ti hofisi hinkwato leta ntlhanu. (1 Kor 12:28; Ef 4:11,12).  Hikokwalaho, ya swikota ku lulamisa vakwetsimi leswaku va kota ku tirhela Hosi.
     • Yi na swilo swo tala leswi yi kumaka male yo tala eka swona, leswaku yi kota ku hetisisa xileriso lexi kulu xa Hosi, xa kuva hi famba emisaveni hinkwayo, hi endla va dyondzisiwa va tinxaka hinkwato. (Mt 28:19).
     • Kufana ni munti lowu nga ehenhla ka ntshava evusikweni, yi kota ku vonakala etikweni leri nga emunyameni, leri ri yi rhendzeleke, leri nga tiviki Xikwembu, naswona, yi kota ku kokela van’wana va vona va ta va swirho swa yona va nga ti twanga, va amukela ntirho wa Hosi hi Moya lowo Kwetsima, kutani va tswariwa ra vumbirhi. 
    • Swikarhato swa yona 
     • Yi tsemela swirho swa yona timale ti nyingi, ku nga vukhume, minyikelo ni hinkwaswo leswaku yi aka kereke, ni ku xava swi gwitsirisi swa kereke, ni ku xava switshamo, ni swi ndlalelo swa le hansi, ni ku xava vunanga, ni ku aka ndzhawu yo swekela (ni ya ku dyela kona) ni ku akelela ehansi, ni ku hakela vatirhi.
     • Yi tekela vatirhi nkarhi wo leha wa ku dyondzisa swirho swa yona.
     • Swirho swin’wana swa yona swi hundzuka malolo emoyeni, hiku tshamela ku phameriwa nkarhi hinkwawo, kutani a va kuri emoyeni, naswona a va tshoveri nchumu swa ximoya.
     • Xileriso lexikulu xa Hosi, xa kuva hi famba hi endla va dyondzisiwa va tinxaka hikwato, hi kotala va xiba hi makatla, hikuva kereke ye khatalela yona n’winyi, ni leswi swi nga kola kerekeni. Swirho leswi nga ni xivono hi vanhu la va nga ehandle, vafanele ku vumba nkwama, leswaku va ti fambela, va huma vaya ehandle. Vanhu lavo tano a va hari kona namuntlha. 

2. Tikereke tale kaya 

    • Nkateko wa yona
     • Hi tlhelo ra swa timale, a yi lahlekeriwi hi nchumu, hikuva yi tirhisa miyako ya swirho swa mindyangu, ni ku tirhisa swirho swa mindyangu leswaku va dyondzisana.
     • Yini timale to ringanela leswaku yi fikelela la va lahleke, naswona, loko mindyangu yo ringana 5, yo kota ku humesa vukhume, ivi va engetela hi minyikelo,, hiku katsana  ni ti kereke tin’wana timbirhi ta mindyangu, yi nga swikota ku veka ndyangu wun’we etikweni rin’wana leswaku va byala tikereke tin’wana ta mindyangu eka    Swirho leswi rhumeleke ndyangu ku ya simeke tikereke ta mindyangu, swi nga swikota naswona ku endzela ntirho lowu wa ha ku byariwaka nkarhi ni nkarhi, ni ku nyikela mahungu nkarhi ni nkarhi. Kutani vava ni ntirho wo saseka wa varhumiwa.
     • Eka ntlawa lowu ntsongo swonghasi, xirho xin’wana ni xin’wana xa leteriwa ni ku phameriwa kahle emoyeni, xi va ni mighingiriko, ni ku va xi khataleriwa leswaku xi kula emoyeni hi ku hatlisa.
    • Swikarhato swa yona  
     • Khombo ra kona hileswaku yi ni vurhangeri byo kala byi nga leteriwanga. Hambiswiritano, tidyondzo ti nga endliwa hi ma Vidiyo. Tikereke to hlaya ta mindyangu ti nga hlangana ndzhawu yin’we, a hi ngo kan’we hi nwheti, kutani va ta ku ta katekisana hinkwavo. Naswona, va nga swikota ku rhamba murhangeri wun’we wo tshembheka leswaku a ta va dyondzisa.
     • Loko vaKriste vo hambana-hambana va hlangana, va vumba kereke ya le ndyangwini, kambe un’wana ni un’wana wa vona a tama a ha lumba kereke ya yena, kereke ya laha ndyangwini a yi nga yi ndzhawu, hikuva mintirho ya vona, ni nkarhi wa vona, ni ku khatalelana ka vona, ni timale ta vona, ni swi n’wana swa vona, swi va swi avanile hile xikarhi.. Swifana ni wansati loyi a vutiweke hi vavanuna vambirhi hinkarhi wun’we – un’wana wa lavambirhi u ta sandziwa.

D. TIKEREKE LETI FUMIWAKA NDZHAWU YIN’WE NI NTIRHISANO WA TONA 

1. Tikereke leti fumiwaka ndzhawu yin’we

Leswi swi humelela loko swirho swa kereke swi sungula ku andza, kufikelela laha va bohekaka ku engetelana hi tikereke to tlula yi n’we handle ko engetela yoleyi ya yin’we. 

Tikereke leti hi yin’we yin’we, ti namarhela eka dyondzo yin’we.  “Kereke leyi nga yona manana” yi lawula swi “ntombhana leswi swa tikereke” hi minkarhi yo hambana-hambana, kumbe ku vumbiwa huvo yin’wana, kufana ni Sinodo, leswaku yi va yona yi lawulaka swirho hinkwaswo. 

Swikarhato swa kona hileswaku hakanyingi va tirhisa voko ra nsimbi eku lawuleni ka swirho swa vona, va va sivela leswaku va nga hluvuki, ni ku va sivela leswaku Moya lowo Kwetsima wu nga va fambisi. Kutani loko huvo leyi lawulaka yi bava, tikereke hinkwato leti nga ehansi ka yona tisungula ku hundzuka marhumbi.

Huvo leyi lawulaka, kumbe swi yenge swa tihuvo to hambana-hambana leti lawulaka, ti koxa timale to hlaya ntsena, kambe a va ngheni ndzhawu eka swa Mfumo wa Xikwembu.  

2. Ntirhisano wa tona

Nhlamulo leyi hetisekeke yo fikelela swilaveko swa tikereke tin’wana, leswaku ti kota ku va ni ntirhisano ni tin’wana tikereke, ni ku va ti ri ni mavonele yo fana, I ku vumba ntirhisano wa makereke, laha hinkwato tikotaka ku vuyeriwa, kambe ti nga fumani, kambe, yin’wana ni yin’wana yi tifuma.

E. MATIRHELO YA KEREKE YA LE NDYANGWINI

Eka 1 Kor 14:26- 40, Muapositolo Pawulo u hlamuserile swilo swa nkoka leswi fanelaka ku landzeleriwa loko kereke ya le ndyangwini yi hlangana.

 Loko swi ri tano, ku nga endliwa yini, vamakwerhu? Loko mi hlengeletana, un’wana a nga va ni Pisalema, un’wana a nga va ni dyondzo, kumbe mhaka leyi a kombisiweke yona hi Xikwembu, kumbe nyiko yo vulavula hi ririmi leri nga tiviwiki, kumbe nyiko yo hlamusela leswi vulavuriweke; kambe hinkwaswo a swi ve leswi akisaka nhlengeletano . (1Kor 14:26).

Ahi langutiseni swin’wana swa swi laveko swa kona, na hiri karhi hi tekela enhlokweni swi avanyiso leswi landzelaka. 

1. Moya lowo Kwetsima hi wona lowu fanelaka kuteka vulawuri hinkwabyo  

Lexi hi xona xihundla xa nkoka xa ku humelela, Kudzunisa Xikwem-bu, ni nhlangano lowu hundzulaka vanhu. Nhlangano lowo tano wu nge pfuki wu swirhile timbilu.

2. Xirho xin’wana ni xin’wana xi fanele ku nghenelela

 “… Loko mihlangana endzhawini yin’we, un’wana ni un’wana …”  ku avanyisa ka 12, Pawulo u tiyisisa leswaku hi fana ni swirho swo hambana-hambana swa miri wa munhu, laha xirho xin’wana ni xin’wana xi nga ni ntirho wa xona wo hambana ni le swin’wana, leswaku miri wu kota ku tirha kahle.  Loko tihlo leri vonaka ritwa ku vava, voko ri fanele ku tsutsumela ku pfuna, hi ku pukutsa-pukutsa. Xirho xin’wana ni xin’wana xifanele xi lawuriwa hi Moya lowo Kwetsima, xi khutazeka ku nghenelela eka nkateko wa nhlangano. 

3. Swirhalanganya swa nkhuluko wa mintirho yo hambana-hambana

     •  Nhlangano lowo tano a hi wona wo dyondza tidyondzo ta Bibele, hambi leswi ku dyondzisa Rito swi nga swa nkoka swinene, kambe a hinkwerhu hi nga ni nyiko yo dyondzisa, hikuva un’wana ni u’wana u fanele ku nghenelela ku ya hi nyiko ya yena. 
     • Un’wana a nga va ni pisalema leyi nkarhi wun’wana ku nga vaka risimu leri tivekaka, leri Hosi yi ri vekeke embilwini ya yena. A nga ha vula aku, “Xikwembu xi vekile risumu leri nge ‘Tintswalo leti hlamarisaka’ emoyeni wa mina; ndzi kombela leswaku hi yimbelela swin’we,” kumbe kuri “Mariya, u ni nyiko yo yimbelela, xana a wu nge hi sumeli rona ke?”  Kutani, Moya lowo Kwetsima u ta tirhisa risimu rero ku katekisa swirho hinkwaswo. Naswona, u nga swikota ku qambha risimu rintswha, Yuuu, leswo swi nga tisa vutomi byintswha! 
     • Un’wana a nga hata ni tindzimi, kutani utwa un’wana a ri karhi a ti hlamusela. 
     • Hi ku landzela, xirho xin’wana xi nga ha ta ni vuprofeta, kumbe rito ra vutivi, a ku “Hosi yi lava leswaku hi khongelela Presidente wa tiko ra hina hi xihatla, loyi hi nkarhi wa sweswi a lavaka vu-tlhari byo huma eka Xikwembu , ku va a kota ku teka xiboho lexi a lavaka ku xi teka”. 
     • Endzhaku ka xikhongelo , un’wana a nga ha vula leswi “ Hosi yi ndzi nyikile Tsalwa leri landzelaka tani hi nhlamulo ya xikho-ngelo lexi hi xi endleke”, kutani , a ri dyondza.
    • Laha a kuna swi pimelo, swiya hi Moya wa vutlhari bya Xikwem-bu,  – hinkwaswo leswi Xona xi swi rhandzaka Xi ta swi avela, ku  cinciwa ka ntolovelo wa nhlangano,. Kutani swirho minkarhi hinkwayo swi fanele swi dzunisa ni ku gandzela , swi tata yindlu kufana  ni papa ra le tilweni , hikuva se I vu tshamo bya muendzi wa hina wa le Tilweni.

F. MATIRHELO YA KEREKE YI KULU KU TLULA YA LE NDYANGWINI

Tikereke tikulu ti  nga tshuka ti tikeriwa ku va ti landzelela swi letelo swa  Tsalwa leri boxiweke laha henhla, , kambe a ti fanelanga ku swi lahla ehandle ka swi vangelo swo twala.  Swa antswa ku kombela vutlhari eka Xikwembu leswaku ti swi terhisa eka swiyimo swo hambana hambana.

G. MINHLANGANO YIN’WANA YA KEREKE

Hi mhaka ya leswi tikereke ti’ tsandzekaka ku hetisisa xileriso lexikulu xa ntirho lowu kulu, wa ku endla vadyondzisiwa va tinxaka hinkwato, Hosi yi pfuxile magidhi-gidhi ya  va rhumiwa ni minhlangano yin’wana  leswaku va teka ntirho lowu.

A ku va Xikwembu xi tirhisa swin’wana kutlula hi laha swi tivekaka hakona I ku endla ku hlayisa ntirho wa Xona, ahi xihumelelo xintshwa. A swi va nga tano eka Testamente ya Khale, Xi hlawurile vaPrisita ni vaLevhi ntsena ku tirha ntirho wa Xona. VaPrisita a va ri ni ntirho wo khongelela ntsena, va yisa magandzelo eka Xikwembu ematshan’wini ya vanhu va Xona, loko hi hala tlhelo vaLevhi va pfunetela eka leswi a swi laveka. VaLevhi a va dyondzisa Nawu wa Muxe eka tiko leswaku va vevukisela vaPrisita ntirho.

Hambiswiritano, loko Hosi yi ri ni Rito ro karhi ni  vanhu,  kufana ni ku va byela leswaku va  hundzuka, Hosi a yi vitana vaProfeta hi ku hatlisa eka mfambo hinkwawo wa vutomi bya vona , leswaku va  va nomo wa Hosi, va va hundzisela hungu ra Hosi,, ni ku va rhangisa emahlweni leswaku tiko ra Israyele ri pona, ni ku va kutsula eka tinxaka ta vamatiko.  A vari ni vu tihlamuleri emahlweni ka Hosi , naswona ku nga ri ka muPrisita lonkulu.

Kuni minhlangano yo hlaya ya  vaKriste emasikwini ya namuntlha, leyi vitaniweke hi Xikwembu, leyi ti tirhelaka yoxe ehandle ko lawuriwa hi tikereke, ni ku va yi hundzuka xiphemu xa nkoka xa ntirho wa Hosi.

MuKriste un’wana ni un’wana loyi a nga xirho xa kereke ya le mughangeni wa yena, loyi a nga hitekiki eka swa ximoya, ni le ka swa timale, kuhetisisa Ntirho lowu Kulu wa Xileriso xa Hosi,  u fanele ku sungula ku seketela ntirho wolowo,  leswaku a engetela eka ntirho lowu a wu endlaka eka kereke ya le mughangeni wa yena.. U nga tshuki u ya humelela siku rin’wana emahlweni ka Xiluvelo xa Hosi ni mavoko ya phanga.

Mihlangano yoleyo yi katsa leyi landzelaka:

  • Ku hundzuluxiwa ka Matsalwa ma ya eka Tindzimi tin’wana.
  • Ku famba hi minkondzo, Xihaha-mpfuka, ngalava, xipandza mananga kumbe xin’wana ni xin’wana u fambisa Evhangeli eka vanhu van’wana lava va nga fikeleriwiki hi kereke ya le mughangeni wawena.
  • Ku haxa Evhangeli hi ku tirhisa, radio, xighilamkhuva(TV), webu ni swin’wana swilo swa maghezi.
  • Ku kandziyisa ni ku hangalasa tibuku ta xiKriste.
  • Swikhongelo swa mintlawa swo khongelela lava u tsandzekaka ku va fikelela.

H. TINDLELA TIN’WANA TO VUMBA XINAKULOBYE NI SWIRHO SWIN’WANA SWA MIRI WA KRISTE

Kuni tindlela to hambana-hambana ta ku tirhisa ti mediya ni machanele, ta xipfuno xikulu swinene eka vaKriste, leswaku va kota ku vumba xinakulobye, va akana ni ku khutazana há tona.

I. VURHANGERI BYA XIKRISTE

 Ku vekela nyana miehleketo yi ntsongo.

1. Vunandza

Hosi ya hina Yesu Kriste, Murhangeri ni Mu Hlawuri wa varhangeri hinkwavo va xiKriste, U dyondzisile varhangeri va Yena ni ku va letela hindlela xa xiyimo xo hlawuleka leswaku va hundzuka varhangeri vo antswa, munhu a faneleke ku rhangela hindlela yo antswa ya kuva a ri nandza wo antswa wo tirhela vamakwavo.  Hi ku va vekela xikombiso emhakeni leyi, u tekile nceka ni nhlambelo (baziya) ra mati, kutani a sungula ku va hlambisa milenge. (Yoh 13:1-17).

 a suka a yima eku laleleni, a susa xifunengelo xa yena, a teka nceka, a tikhama ha wona. 5Kutani a chela mati enkambaneni, a sungula ku hlambisa vadyondzisiwa emilenge, a yi sula hi nceka lowu a tikhameke ha wona   (Yoh 13:4,5).

Vunandza I xiyimo xa le henhla swinene, lexi nyikiwaka risima ra xiyimo xa le henhla swinene ematilweni . swivumbiwa swa le tilweni swi lavisisana ni nkateko wo tirhelana. Hosi Yesu na Yena, a a nga telanga ku ta fuma emisaveni, kambe u tele ku ta nyikela vutomi bya Yena hikwalaho ka vana va vanhu, lava Yena a va tumbuluxeke.

2. Ku tala hi Moya lowo Kwetsima, Ripfumelo ni Vutlhari

Eku sunguleni ka Kereke ya Testamente Leyintshwa, swa nkoka eka vurhangeri a ku ri mpimo wa Moya lowo Kwetsima lowu nga  na wona, ni mpimo wa Ripfumelo ra wena, nakambe, ni mpimo wa vutlhari bya wena tani hi murhangeri.

 Loko swi ri tano vamakwerhu, hlawulani vavanuna va 7 exikarhi ka n’wina, lava tivekaka va ri lava teleke Moya ni vutlhari, leswaku hi va veka ku vona timhaka leti.   (Mint 6:3)  

 Marito walawo ma amukeriwa hi nhlengeletano hinkwayo; kutani va hlawula Stefano, wanuna la teleke ku pfumela ni Moya lowo Kwetsima; va hlawula na Filipi, na Prokoro, na Nikanoro, na Timoni, na Parmena, na Nikolawo wa Antiyoka, munhu loyi a a rhange a amukeriwa eXiyudeni  (Mint 6:5).

3. Kupfumala xisandzu

Eka 1 Tim 3:1-13, ku longoloxiwile swilaveko swakuva uri ni lunghelo ra kuva u hlawuriwa tani hi nkulukumbha kumbe mudiyakoni. Emhakeni leyi, marito lamanga swilotlelo hi lawa mange  “A ngari ni xisandzu”. Loko kova ni swivutiso, kumbe swi kanakaniso mayelano ni mfambo wa munhu yoloye ni Xikwembu , a nga fanelanga ku nyikiwa vu tihlamuleri byo lebyo hambi loko  “xitshamo ” xolexo xiri phanga nkarhi wo leha, xi ngari na munhu.

4. Kuhlawuriwa hi Xikwembu

N’wana wa Xikwembu a nga zanga a ti seketela hi mavonele ya Yena, kambe a khongela vusiku hinkwabyo, a vutisa eka Tata wa Yena na anga se hlawula vadyondzisiwa va Yena lava khume ni vambirhi. (Lk 6:12-16).  I ntirho wa nkoka swinene, lowu lavaka Tatana leswaku a ri Yena loyi a rhangaka a hlawula varhangeri; unga ngheni eka swifambo swa Yena. Nkarhi wun’wana A nga swi endla leswaku a hlawula vanhu vo kala va nga nyawuli, hi xikongomelo xa Yena.

Ku hlawula munhu wo homboloka, a swi yo biha ntsena eka Vito ra Xikwembu ni ntirho wa Xona ntsena, kambe swi nga tisa swo biha eka muhlawuriwa ha yexe. 

Ndzi ponile ri ahlamile loko ndzi amukerile ku hlawuriwa tani hi murhangeri wa ntlawa lowu a wu chumayila endzhawini ya nghozi swinene, hikuva a ndzi pfumala ntokoto. Nkarhi wun’wana, ndzwalo wa vurhangeri wu nga va wu kulu swinene, wu endla leswaku murhangeri a tshwa eximoyeni. Tsundzuka leswaku hile nyimpini na diyavulosi, naswona a nga na ntwela vusiwana.

5. Ku twa Xikwembu

Muxe, nkari wun’wana a nga va yena murhangeri lonkulu swinene ku hundza hinkwavo enkarhini wa Testamente ya Khale, u vile murhangeri loyi a a ri ni tindleve ta ku twa leswi Xikwembu a xi swi vula hi ntiyiso. U kumile ku vitaniwa ka yena ku suka  eka Lonkulu swinene “ Ni loyi A nga Kona” , naswona, ndlela hinkwayo ku suka eGipta kuya eKanana, a a ri na nhlangano , mombo- hi mombo ni Xiluvelo , kambe swa ku antswa hi nga vula leswaku a ri ni nhlangano ni Xikwembu hi xiviri xa Xona, lexi a xi kumeka exikarhi ka vona minkarhi hinkwayo.

Murhangeri wa MuKriste u fanele ku va henhla ka hinkwavo va ntlhambi wa yena kuva a twa leswi ku nga ku rhandza ka Xikwembu eka Ntirho wa yena. U fanele hakanyingi a tiva ka hari emahlweni leswaku mpfilu-mpfilu yile kuteni, ni leswaku a ta yi hlurisa yini. U fanele nkarhi hinkwawo a kota ku komba gondzo leri Kereke yi fanelaka ku famba harona, kutani u ta kumeka a nga ri ni nandzu loko swi humelela kahle.

Murhangeri lowo tano, swirho swi ta tshembela eka yena, naswona, va ta tama va n’wi landza hambi loko vurhangeri bya yena byi nga twisiseki, kufana ni loko Hosi Yesu a rhangelile va dyondzisiwa va Yena, a va yisa enghozini ya kuya pfuxa Lazaro exikarhi ka vafi. (Yoh 11:8,9).

Oho,a hi ku dzuneka ka swona , loko u ri ni ndleve yo twa leswi humaka eka Xikwmbu, ni ku va u rhangela ntlhambi wa wena wuri karhi wu hlula hiku hlurisisa minkarhi hinkwayo!

J. KU HAMBANISA EXIKARHI KA NTIRHO WA SWA MOYA NI NTIRHO WA SWA MISAVA

Kereke yo sungula yi hlawurile hi vutlhari vadiyakoni ku fambisa ntirho wa swa nyama, ku fana ni ku khatalela tinoni ni swisiwana, leswaku va kulu-kumba va kota ku tinyiketa hi ku hetiseka eka Ntirho wo chumayela Rito ni le ka swikhongelo.

Mintirho ya mavoko yi olova ngopfu ku yi tirha ku tlula mintirho ya ximo-ya, naswona, loko yi avanyisiwa, va mintirho ya mavoko va nga swikota ku lawula timale ni nkarhi.

Switano, ngopfu-ngopfu eka varhumiwa va ntiyiso. Eka mi ghanga yin’wa-na va xaniseka ngopfu hi mhaka ya vusweti, ni mavabyi, kutani va rhu-miwa va nga tikeriwa hi ndzwalo wa ku tirha mintirho leyi hinkwayo.  Le-swi hi swin’wana swivangelo swa kuwa ka mintirho yo tala ya va rhumiwa vo hlaya, lava nga sungula kahle, va lwa nyimpi leyi nga heriki, kambe eku heteleleni, va tirha hi matimba ya vona hinkwawo eka swilaveko swa van-hu swa nkarhinyana, loko va ri kona va rhumiwa lava tirhaka hinkwaswo, a va avani hi mintirho ya ximoya ni ya nkarhinyana.

Kova Xikwembu ntsena Xi nga kotaka ku tirha hinkwaswo hi ku lulama.

//////////