Moya Kwetsima, nkhuvulo ni tinyiko

A. VUPOROFETA BYA TESITAMENTE YA KHALE

Ku rhumeriwa ka Moya lowo Kwetsima   swi bvumbiwile eka tibuku to hlaya ta Testamente ya Khale, ku katsa ni Buku ya Yuwele.

“Endzhaku ka sweswo, nkarhi wu ta fika lowu ndzi nga ta chela moya wa mina ehenhla ka vanhu hinkwavo. Vana va n’wina va xinuna ni va xisati va ta vhumbha, lava dyuhaleke va n’wina va ta lorha milorho, vana va n’wina va majaha va ta vona swivono.  (Yuw 2:28).

B. XIKONGOMELO

Ku khuvuriwa hi Moya lowo Kwetsima ni tinyiko ta moya swi nyikiwile kereke ku yi havaxela, leswaku yi kota ku rhwala ntirho wa ku vitaniwa ka yona wa ku endla vadyondzisiwa va tinxaka hinkwato. 

 Kambe mi ta nyikiwa matimba, siku Moya lowo Kwetsima wu taka ehenhla ka n’wina; kutani mi ta va timbhoni ta mina kwala Yerusalema, ni le tikweni hinkwaro ra Yudiya, ni ra Samariya, ni ku ya fika emakun’wini ya misava. (Mint 1:8).  

Eku sunguleni ka Ntirho wa Yena Hosi Yesu, U boxile ku navela ka Yena ka ku khuvuriwa hi Moya lowo Kwetsima.

 “Ndzi tile ku ta hoxa ndzilo laha misaveni, kutani a ndzi ta rhandza ngopfu leswaku wu pfurha ni sweswi!  (Lk 12:49).

C. MOYA LOWO KWETSIMA EKA TESTAMENTE YA KHALE

Moya lowo Kwetsima eka Testamente ya Khale wu endlile leswaku vanhu va tswariwa ra vumbirhi, leswaku va kota ku famba ni xikwembu hi laha swi hlamuseriwaka hakona eku sunguleni. Naswona wu tile eka ntlawa wa vanhu vo karhi  la va nga va hlawuriwa, vo tani hi tihosi, vaprista ni vapro-feta, wu va tota leswaku va kota ku tirha ntirho wo karhi lowu Xikwembu a xi va hlawulele wona. Ntirho wa muxaka lowu a wu kala ngopfu enkarhini wa khale, a wu endliwa hi va Israyele ntsena.

D. KU KHUVURIWA HI MOYA LOWO KWETSIMA SWI ENDLERIWA KU ENDLA VADYONDZISIWA

Endzhaku ka rifu, ni ku pfuka, ni ku tlhandluka ka Yesu, misava hinkwayo yi vuyiseriwe eka Kriste. Leswi swi endle leswaku ku laveka vatirhi vo tala hi xi hantla, lava a va fanele ku nghenelela, ni matimba lawa a va fanele ku tirha hi wona. Kutani Yesu a khongela Tatana, leswaku a rhumela/a chela Moya lowo Kwetsima leswaku wu ta hlayisa ntirho lowu, wu kota kuya emahlweni ku kondza loko nguva leyi yi hela.

E. SIKU RA PENTEKOSTA

Ku chuluriwa loku ku endlekile hi Siku ra Pentekosta.

Kuteloko siku ra Pentekosta ri fikile, vadyondzisiwa hinkwavo a va hlengeletanile exivandleni xi ri xin’we. Kutani hi nomu lo, ku twakala mpfumawulo lowu humaka etilweni, wu fana ni ku hunga ka xidzedze, wu tata yindlu hinkwayo leyi a va tshamile ka yona. Kutani va vona leswi fanaka ni malangavi ya ndzilo, swi avana, swi tshama ehenhla ka un’wana ni un’wana wa vona. Hinkwavo va tala hi Moya lowo Kwetsima, kutani va sungula ku vulavula hi tindzimi tin’wana, hilaha Moya wu nga va nyika ku vulavula hakona.  (Mint 2:1-4).

Leyi ku vile mhaka yo hlamarisa leyi endlekeke hi xi hantla, loku I ku endla ka Xikwembu loku nga erivaleni, la xi vulavuleke hi matimba lamakulu swinene etimbilwini ta vanhu la vo tala, lava a va hlengeletanile eYerusalema, Xi tshova ku kanakana ka vona loku lwisaka Evhangeli. Xa vumbirhi hileswaku wu nyikile vuswikoti eka swi vulavuri leswaku swi vulavula hi tindzimi ta va yingiseri, leswaku va kota ku twisisa leswi a swi chumayeriwa. Mahlori ma vile makulu swinene, kutani ku ponisiwa vanhu vo ringana 3000.

F. SWIKOMBISO SWAKUVA U KHUVURIWILE HI MOYA

Ku ni ku phikizana exikarhi ka vaKriste, loku vulaka leswaku xana ku vula-vula hi tindzimi le ti nga tivekiki ku nga va xona xikombiso xa ku va u khu-vuriwile hi Moya lowo Kwetsima kumbe e-e.  Akuna xilaveko xo kho-meka xa kuva hi nyika nhlamulo emhakeni leyi, kambe tshinya ra mhaka hile-swaku MuKriste u fanele a havaxeriwa leswaku  a kota ku rhwala Ntirho lowukulu, wa Xileriso Lexikulu xa ku endla vadyondzisiwa va tinxa-ka hinkwato.  Loko MuKriste a kota ku suka laha a ti twaka a tshamisekile kona, a ya eka lava lahlekeke, Moya lowo Kwetsima wu ta ta eka yena wu ta n’wi pfuna, ni ku n’wi havaxela hindlela leyi a nga ta kota ku fikelela xikongomelo xa yena. 

Loko Pawulo a ri ekhotsweni ra le Filipi, Moya lowo Kwetsima wu vangile ku tseka-tseka ka misava, leswi swi vile xipfuno eka mulanguteri wa Khotso ku va a kota ku amukela Yesu, kambe loko Pawulo a khotsiwile eRhoma, Moya lowo Kwetsima wu n’wi veke kwale, kambe wu n’wi nyikile vutlhari byo hlamarisa bya ku va a kota ku tsala ma Papila lawa ma nga nkateko lowu kulu eka Kereke.

Endla leswaku ku khuvuriwa ka wena hi moya swi va ni xipfuno eka vanhu, va tirhele ku  ya hi mpimo lowu u tatiweke hi wona hi Moya.

G. TINYIKO TA MOYA

Moya wu avela tinyiko to ringana nkaye (9) to hambana-hambana, hilaha Wona wu rhandzaka hakona, eka ntirho wo karhi lowu faneleke ku endliwa. Tona ti boxiwile eka 1Kor 12, ti nga leti landzelaka:

  • Rito ra vutlhari.
  • Rito ra vutivi.
  • Ripfumelo (eka xikongomelo xo karhi ).
  • Tinyiko to hanyisa (kumbe ku hanyisiwa).
  • Mintirho ya matimba.
  • Vu Porofeta.
  • Kuhambanisa mi moya.
  • Tinxaka ta tindzimi.
  • Kuhlamusela ti ndzimi.

Ku hlamusela hi vuenti tinyiko leti a swina xipfuno ngopfu eka dyondzo leyi ya hina, kambe a swive swi ringanile ku va hi hlamusela leswaku Moya lowo Kwetsima wa laveka leswaku Ntirho wa ku endla va dyondzisiwa wu kota ku humelela. Eka 1Kor 14:1, U Hi khutaza leswaku hi va ni torha, ra ku lava kumbe ku hlota tinyiko ta Moya. Leswi I swi tirhisiwa swa Xikwembu swa matimba, leswi hi bohekaka ku swi tirhisa, ehandle kova u tirhisa swona, u ta ti kuma u ri karhi u tirhisa ntlawa wa vanhu la va nga ni ti piki ni ma foxolo ku aka gondzo ra xikontiri, roleha ku ringana 100km, na timovha to ringana 1000 ti forile, naswona ti jaherile lomu tiyaka kona, swi nga olova ke ?

H. TITALENTA

Rito ro hetelela: ku ni ku hambana lokukulu swinene exikarhi ka tinyiko ta Moya, leti averiwaka malandza ya Xikwembu ni ti talenta ta ntumbunuku leti va hedeni va nga vaka na tona hi ntalo.

//////////