Nawu wa Xikwembu

2008-05-10

1.

Wa amukeleka eka nongonoko wa hina wa dyondzo ya Bibele leyi vitaniwaka Rivoningo ra Matilo. Leyi i dyondzo ya vu 16 leyi vula vulaka hi Nawu wa Xikwembu.

2.

Eka mahungu lama hundzeke hi vone hilaha Xikwembu xi nga ntshunxa vanhu va xona etikweni ra vuhlonga a Egipta. A va ri vana vo hlawuleka va Xikwembu lava vuriwaka ku I tiko ra Israel. Leswi a swi hlamuseri leswaku a va twisisa tindlela hinkwato ta Xikwembu. Tatana wa vona wo sungula, Abraham kuve munhu langa famba na Xikwembu ku suhi swinene. Kambe vatukulu va yena a va fanele va hanya Egipta ku ringana 400 wa malembe. A va fanele va hanya exikarhi ka vanhu lava gandzelaka swikwembu swa vahedeni. Lavo tala va vona va sungule ku gandula Xikwembu xa Abraham ni Swikwembu swa rifuwo. Leswo a swi ri eka Xikwembu ku va xi va dyondzisa tindlela ta xona na marito ya xona.

3.

A va ri karhi va suka emananga va kongoma ndlela yo ya e Kakanana. Xikwembu xi va fambisa ku fikela etshaveni ya Horebe, xi va byele kuva va tshama kona xinkarhana. Kutani Xikwembu xi vitana Muxe ku khandziya tshava kuva a ya hlangana na xona. Kutani Xikwembu xi rhelela xi funengeta tshava hi papa leri a ri voninga swinene. Leswo swi endle ku tshava ni hinkwaswo leswi rhenzeleke swi tseka-tseka ni vanhu va chave ngopfu. Hi dyondza eka Eksoda 24: 12 – 18:

Kutani Hosi Xikwembu xi ku ka Muxe: “Tlhandlukela haleno ka mina entshaveni, u fika u ndzi yimela; kutani ndzi ta ku nyika maribye ya swiphepherhele, lawa ndzi tsaleke nawu ni swileriso eka wona, eku letela Vaisraele ha swona.”  13. Kutani Muxe na Yoxuwa museketeri wa yena va suka va famba; Muxe a sungula ku tlhandlukela entshaveni ya Xikwembu, 14. kutani a byela vakulumba a ku: “Hiyimeleni kwala hi kondza hi vuya.  Aroni na Huri va ta sala na n’wina, kutani un’wana ni un’wana loyi a nga ta va ni mhaka leyi a lavaka ku pfuniwa eka yona, a a ye eka vona.”  15. Kutani Muxe a tlhandlukela entshaveni ya Sinayi, hiloko papa ri khubumeta ntshava.  16. Ku vonakala ka Hosi Xikwembu ku tshama ehenhla ka ntshava.  Yi khubumetiwa hi papa masiku ya 6, kutani hi siku ra vu-7, Hosi Xikwembu xi vitana Muxe xi ri endzeni ka papa. 17.Vaisraele a va vona ku vonakala ka Hosi Xikwembu, ehenhla ka ntshava, ku fana ni ndzilo lowu pfurhaka.18. Kutani Muxe a nghena epapeni, a tlhandlukela entshaveni.  Muxe u tshamile entshaveni masiku ya 40 ni vusiku bya kona.

4.

Loko a haha ri na Xikwembu le tswaveni xi n’wi nyike milawu leyo tala. Risima ra mi lawu leyi yi vuliwa ku i khume ra milawu. Leyi Xikwembu yinga yi tsala eka maribye mambirhi lava xinga nyika Muxe ku ma teka a famba na wona eka vanhu va xona. (Lerila I rito leri a ri tsariwile eka maribye). Lawa I marito lawa amatsariwile emaribyeni:

2. Hi mina Hosi Xikwembu xa wena lexi ku humeseke etikweni ra Egipta ni le vuhlangeni bya kona. 3. Unga tshuki u gandzela swikwembu swinwana kambe gandzela mina ntsena.  4.  Unga tshuki u tilavela xifaniso xa Xikwembu kumbe xifaniso xa swilo swi hi na swihi leswi nga henhla emisaveni kumbe leswi nga hansi emisaveni, kumbe leswinga matini ehansi ka misava.  5. Unga tshuku u swi khinsamela kumbe kuswi tirela, hikuva mina Hosi Xikwembu xa wena ndzi Xikwembu xa ri laveta.  Ndzi ba lava va ndzi vengaka kunwe ni vana va vona, ku fika eka rixaka ra vona ra vunharhu kumbe ra vumune. 6.  Kambe ndzi komba rirhandzu ra mina leri tshembekaka ku fika eka rixaka madzanadzana ra lava va ndzi rhandzaka lava hlayisaka milawu ya mina.  7.  Unga tshuki u tlanga hi vito ra mina hikuva mina Hosi Xikwembu xa wena ndzi nga ka ndzi nga tshiku kuba loyi atlngaka hi vito ra mina.  8. Tsundzuka ku hlayisa siku ra savata ri tshama ri hlawulekile.  9. Una masiku ya 6 lavu u fanelaka ku tirha mintirho ya wena hinkwayo.  10.  Kambe siku ra vu 7 ra ku wisa, leri hlawuleriweke mina Hosi Xikwembu xa wena hi siku leri unga tshuki u tirha ntirho na unwe wena kumbe nwana wa wena wa xinuna kambe wa xisati hambi xifuwo xa wena, kumbe munhu loyi a luveleke eka wena. 11.  Hikuva hi masiku ya 6 mina Hosi Xikwembu ndzi endlile Tilo ni misava ni lwandle ni hinkwaswo leswi nga ka swona, kutani hi siku ra vu 7 ndzi wisile, hikokwalaho mina Hosi ndzi katekisile siku leri ndzi ri endla leri hlawulekeke.  12.  Xixima tata wa wena ni mana wa wena leswaku u ta hanya masiku layo tala etikweni leri mina Hosi Xikwembu xa wena ndzi ku nyikaka rona.  13. Unga tshuki u dlaya.  14. Unga tshuku u oswa.  15. Unga tshuki u yiva. 16. Unga tshuki u lumbeta munhu kuloni hi vumbhoni byo hemba. 17.  Unga tshuki unavela yindlo ya munhu kuloni, hambi ari nsati wa yena unga nwi naveli, ni nandza wa yena wa xinuna kumbe wa xisati, ni homu ya yena ni mbongolo ya yena, kumbe xilo xihi na xihi lexi nga xa yena, unga tshuki uxi navela.

5.

Loko hi dyondza 10 wa milawu hi ta fikelela eku twisiseni leswaku hinkwayo i yinene. Loko hi nghena endlwini ya munhu wo lulama u ta kuma leswaku u veke milawu ya kahle eka ndjangu wa yena. A endle milawu ya kahle leswaku vanhu va yena va hanya hi ntsako na ku rhula swin’we. Tani hi lavo tlhariha hi nga vona hi kola ka milawu leyi leswaku Xikwembu i xinene na swona xi endle milawu ya kahle eka vanhu va xona. Nawu wo sungula wu komba vanhu ndlela leyi va nga gandzelaka ha yona na ku tirhele Xikwembu xa vona. Vona va vula ku ehenhla ka swilo hinkwaswo, vanhu va Xikwembu va fanele ku xi tirhela na ku xi gandzela xona xi ri xoxe. A va nga pfumeleriwi ku gandzela swikwembu swa va matiko. A va nga faneli va tiendlela swifaniso leswi vuriwaka swikwembu ni ku swi gandzela. Xa vumbirhi a va fanele va vula-vula hi vito ra Xikwembu hi ku hlonipha. Xa vunharhu va fanele ku hlaisa siku ravu 7 vari hlawulela Hosi a vanga pfumeleri wi ku tirha. Kasi milawu leyinwana hinkwayo a yiri na maye lano ni leswi vanhu va Xikwembu va fanelaka ku khomisana xiswona. A va fanele va xi xima vapswari va vona, va hambana ni ku dlayana ni ku endla vuoswi: A va nga faneli va yivelana, ku lumbeta vanwana mavunwa, ku navela xilo xa unwani hambi nsati wa unwana. Un’wana a nga katsakanya milawu leyi hinkwayo hi ku rhandza Hosi Xikwembu xa wena hi mbilu hinkwayo ni ku rhandza munhu kuloni ku kota loko u ti rhandza. Hakunene leyi i milawu ya kahle. Loko ingi vanhu hinkwavo va yi landza, a hi ta hanya hi ku rhula.

6.

Kambe loko Muxe a ha ha ri na Xikwembu etshaveni a ri karhi a amukela milawu leyi, vanhu va Israel a ri hansi ka nkova va ri karhi va yi tshovelela. Hi dyondza eka Eksoda 32: 1 – 35:

1.Loko Vaisraele va vona leswaku Muxe wa hlwela ku rhelela a vuya hi le ntshaveni, va vitanana va ya hlengeletana eka Aroni, va ku ka yena: “Hatlisa u hi endlela xikwembu lexi nga ta hi rhangela emahlweni, hikuva a hi tivi leswaku Muxe wa kona loyi a nga hi susa etikweni ra Egipta, u helele kwihi. 2. Kutani Aroni a ku ka vona: “Anyulani swingwavila swa nsuku leswi nga tindleveni ta vasati va n’wina, ni ta vana va n’wina va xinuna ni va xisati, mi ndzi tisela swona.”  3. Kavaloko vanhu hinkwavo va anyuletela swingwavila swa nsuku leswi a swi ri tindleveni ta vona, va swi yisa eka Aroni. 4. Kutani Aroni a amukela nsuku eka vona, a wu n’okisa exibyeni xo n’okisela eka xona, a vumba xifaniso xa rhole; hiloko vanhu va ku: “N’wina Vaisraele, hi lexi Xikwembu xa n’wina, lexi xi mi humeseke etikweni ra Egipta!”  5. Loko Aroni a vona leswi humelelaka, a aka alitani emahlweni ka rhole, kutani a tivisa vanhu, a ku: “Mundzuku ku ta va ni nkhuvo wa ku tlangela Hosi Xikwembu.” 6. Hi siku leri tlhandlamaka, va pfuka wa ha ri mpundzu, va humesa magandzelo lama hisiwaka ni ya xinakulobye; kutani vanhu va tshama ehansi, va dya ni ku nwa, va sungula ku endla swilo swo ka swi nga tivikani.  7. Kutani Hosi Xikwembu xi ku ka Muxe: “Hatlisa u rhelela, hikuva vanhu va wena lava u va humeseke etikweni ra Egipta va tinyamisile, va ndzi dyohela.  8. Va hambukile hi ku hatlisa endleleni leyi ndzi nga va lerisa yona; va tivumberile xifaniso xa rhole, va xi nkhinsamela ni ku xi humesela magandzelo, va ku: ‘N’wina Vaisraele, hi lexi Xikwembu xa n’wina lexi xi mi humeseke etikweni ra Egipta.”  9. Hosi Xikwembu xi engeta xi ku ka Muxe: “Vanhu lava ndzi va vonile leswaku va tinono9n’hwisa; 10. sweswi, ndzi tshike ndzi pfurhisa vukari bya mina ehendla ka vona, ndzi va herisa; kambe wena, ndzi ta ku endla tiko lerikulu.”  11. Kambe Muxe a kombela Hosi Xikwembu hi matimba, a ku: “We Hosi, hikwalaho ka yini vukari bya wena byi pfurhela vanhu va wena lava u va humeseke etikweni ra Egipta hi matimba lamakulu ni voko leri tiyeke, xana?  12. XanaVaegipta a va nga vuli va ku: ‘Xikwembu xi humesil Vaisraele xi ri ni makungu yo biha ya ku ya va lovisela etintshaveni, xi va herisela makumu emisaveni’ xana?  Tshika vukari bya wena lebyo chivisa, u tlhela emakungwini ya wena yo endla swo biha eka vanhu va wena.  13.  Tsundzuka malandza ya wena Abrahama, na Isaka, na Yakobo lava wena hi xiviri xa wena u va tshembiseke hi ku hlambanya, u ku: ‘Ndzi ta andzisa vatukulu va n’wina va tala ku fana ni tinyeleti, na rona tiko hinkwaro leri ndzi ri tshembiseke ndzi ta ri nyika vatukulu va n’wina, ri va ndzhaka ya vona hilaha ku nga heriki.’”  14. Hiloko Hosi Xikwembu xi tlhela emakungwini lawa a xi ma vurile, ya ku endla leswo biha eka vanhu va xona. 15.  Kavaloko Muxe a suka entshaveni a rhelela, a khomile maribye mambirhi ya Ntwanano, ma nga maribye a swiphepherhele lava a ma tsariwile matlhelo hinkwawo, hala ni hala.  10. Maribye lava, a ma endliwile hi Hosi Xikwembu, ni leswi a swi tsariwile ehendla ka wona hi ku kavetla, a swi tsariwile hi xona. 17.  Loko Yoxuwa a twa huwa ya vanhu lava a va ri karhi va hokoloka, a ku ka Muxe: “Ku ni huwa ya nyimpi emixaxeni.”  18. Kambe Muxe a hlamula a ku”: Leswi mina ndzi twaka swona a hi mpfumawulo wa ku giya ka vahluri, naswona a hi huwa ya mikhosi ya lava hluriweke, kambe I mpfumawulo wa ku yimbelela.”19. Kan-we-kan’we loko Muxe a fika kusuhi na mixaxa, a vona xifaniso xa rhole ni ku cina ka vanhu, kutani a pfurha hi vukari, a cukumeta maribye lava a a ma khomile, ma fayekela kwa la hansi ka ntshava.  20. Kutani Muxe a teka xifaniso xa rhole lexi a va xi vumbile, a xi hisa, a xi sila xi hundzuka mapa, a haxa mapa lawa ehenhla ka mati, a nwisa Vaisraele.  21. Kutani Muxe a vutisa Aroni a ku: “” Xana vanhu lava va ku endlile yini, lero kala u va vangela xidyoho xo kurisa leswi, xana?”  22. Aroni a hlamula a ku: “We n’wini wanga, u nga tshuki u kariha ku tlula mpimo; wa va tiva vanhu lava leswaku va bihile ngopfu.  23.  Hi vona va nga te eka mina: ‘Hi endlele xikwembu lexi xi nga ta hi rhangela emahlweni, hikuva a hi tivi leswaku Muxe wa kona loyi a hi suseke etikweni ra Egipta, u helele kwihi.’  14. Mina ndzi va hlamurile ndzi ku: ‘Un’wana ni un’wana loyi a nga ni xilo xa nsuku, a a xi humese.’  Hiloko va swi tisa eka mina, kutani mina ndzi swi hoxa endzilweni, kwalaho ko tshuka ku humile rhole leri!”  25.  Kutani Muxe a swi vona leswaku vanhu va sungurile ku hambuka endleleni, hikuva Aroni a a nga va sivelanga, kutani va tihundzula swihlekiso exikarhi ka valala va vona.  26. Kutani Muxe a ya yima enyangweni ya mixaxa, a ku: “Lava yimaka na Hosi Xikwembu, a va te haleno ka mina!”  Kutani Valevhi hinkwavo va ya va ya hlengeletana eka Muxe.  27.  Muxe a ku ka vona: “Hosi Xikwembu xa Israele, xi vurisa sweswo xi ri: “’Khweketani mabanga ya n’wina hinkwenu ematsheveni, kutani mi rhendzeleka na mixaxa, mi ya fika enyangweni liya, un’wana ni un’wana a dlaya hambi makwavo, kumbe nakulobye, kumbe muakelani wa yena.” 28.  Kutani Valevhi va endla hilaha Muxe a leriseke hakona; siku rero ku dlayiwa vavanuna va kwalomu ka 3000 exikarhi ka Vaisraele.  29.  Kutani Muxe a ku: “Namuntlha mi vekiwile hinkwenu entirhweni wa Hosi Xikwembu, hi ku herisa vutomi bya vana va n’wina ni bya vamakwenu, kutani sweswo swi mi tiserile minkateko ya Hosi.” 30. Siku leri tlhandlamaka, Muxe a byela Vaisraele, a ku: “Xidyoho lexi mi xi endleke I Xikulu ngopfu.  Kutani sweswi ndzi ta tlhandluka ndzi ya eka Hosi Xikwembu entshaveni; kumbexana ndzi nga mi kumela ku rivaleriwa ka xidyoho xa n’wina.”  31. Kutani Muxe a tlhelela eka Hosi Xikwembu, a fika a ku:  “Oho, vanhu lava va endlile xidyoho lexikulu ngopfu! Va tivumberile xikwembu xa nsuku!  32.  Kambe sweswi wa nga va rivalela ku dyoha ka vona; loko u nga swi tsakeli, sula vito ra mina ebukwini leyi u tsaleke mavito ya vanhu va wena eka yona.”  33. Kambe Hosi Xikwembu xi ku ka Muxe: “Ebukwini ya mina, ndzi ta sula ntsena vito ra loyi a ndzi dyoheleke.  34.  Sweswi tlhela, u ya yisa Vaisraele lomu ndzi ku byeleke ku va yisa kona; ntsumi ya mina yi ta mi rhangela emahlweni, kambe siku mina ndzi nga ta va tela, ndzi ta va ba hikwalaho ka xidyoho lexi va nga na xona.”  35.  Kutani Hosi Xikwembu xi va ba hi ku va rhumela ntungu, hikuva a va tiendlerile xifaniso xa rhole, xi nga lexi xi vumbiweke hi Aroni.

7.

A hi voneni hilaha matimu lawa ma vavisaka ha kona. Vanhu lava a va vonile masingita hinkwawo lawa xi nga endlela va tiko ra Egipta. Vanhu lava a va ntsunxiwile hi Xikwembu evukhumbini etikweni ra Egipta. Xikwembu a xi ri eka ngitsi-ngitsi ya kuva susa va ya ka Tiko leri nga ta va ra vona. Xikarhi ka 40 wa masiku na Muxe anga se va siya a ya etshaveni, va hundzulukele Xikwembu. Timbilu ta vanhu va misava ti bihile ngopfu swinene ti tele vukanganyisi. Hi vona vanhu vo tala va nga hundzuka va tinyiketa eka Xikwembu va endla hi vutlhari. Xikwembu xi va ntshunxe swidyohweni tani hi ku phuza, ku yiva, ku lwisana, vuoswi ni swo tala. A va ri mahlonga ya swidyoho leswi, lowo biha a kuri yena hosi ya vona. Hi ku hantlisa a va rivarile timhaka leti hinkwato to biha, leti a tiva bohile, va va swilema ni kuva endla swisi wana. Va tlhelele eka timhaka to fana leti a va hundzuke eka tona. U va ti kuma vatshame ni vanghana va vona va khale va vula vula marito yo homboloka. Eka buku leyi landzelaka Xikwembu xi va fanisa na nguluve leyi hlanpswiwaka hi N’wini wa yona.  Kambe eka nkarhi lowu a yi tshikaka yi famba, ya puluvundza loko yi famba yi tlhela yi punyala hi ndzope “madaka”.

8.

Makwerhu wo rhandzeka, ni ehleketa leswaku leswi a hi ntiyiso eka wena. Loko wa hari karhi u yingisela mahungu lawa swo nga endleka u titwe na Xikwembu xi vulavule na wena. U vona hilaha wena a wu ri hlonga ra sathana u hundzukile u nyiketa vutomi bya wena eka Xikwembu. Hosi Yesu u ku hlantswile hi ngati ya yena a ku kutsula eka swidyoho swa wena. Ak ku rivalerile a swidyoho swa wena hinkwaswo swoswi ale nkarhini wa ku ku nyika vutomi byintshwa, vutomi byinene. Wena hi wexe vanhu lavaku rendzeleke va vona ku cinca ku kulu evuton’wini bya wena. Vanhu vo lulama va sungula ku aka vuxaka swin’we na wena na swona va ku rhamba emindyangwini ya vona. Kambe sathana wa swi venga ku va u gandzela Xikwembu xin’we ntsena. A lava leswaku u ya eka yena hikokwalaho a ya mahlweni aku ringa. A ku byela leswaku vutomi lebyi a wu byi hanya khale a byi anpswa. A tata miehleketo ya wena hi mintirho, miehleketo ya vutomi bya khale. A ku rhumelela vangana va wena vakhale leswaku va ku tlherisela Egipta. Vamakwerhu twanani ni mi tsatsiya: A ka hari na ku tshunxiwa ka vumbirhi a Egipta. Loko u tlhelela ndzhaku swoswi a ta va makumu yingisani ni mi nyaka swi tsundzuxo leswinene:  Khinsama hi matsolo ya wena u kombela Xikwembu xi ku ntshunxa eka miringo, xona xi ta tiyisa ku tiboha ka wena ku landza Hosi. Xi ta ku susela vangana lava homboloka. Xi ta ku pfuna ku balekela lowo biha ku nga sathana loko swi laveka. Loko u vitana eka xona hi mbilu ya wena hinkwayo, u ta tirhisa matimba ya yena lama kulu hi voko ra yena a ponisa moya wa wena. Unga hlweri n’wi vitani kutani yena u ta ku hlulela eka valala va wena.


//////////