Swinwana mayelano ni Xikwembu Nwana

A. YENA I “RITO” 

 1. I Rito, leri rhangeke ri va kona eku sunguleni

Yena u vile kona ku sukela hi laha ku nga heriki, na ku nga se vekiwa masungulo ya matilo, misava ni hinkwaswo.

Eku sunguleni ka swilo hinkwaswo, Rito a ri ri kona, Riro a ri ri na Xikwembu, kutani Riro a ri ri Xikwembu. (Yoh 1:1).  

 1. I Rito, Leri Tumbuluxeke

U vulavurile marito lawa Tatana a ma tirhiseke eku tumbuluxeni ka hinkwaswo. Leswi hi burile hiswona hi vu-enti eka dyondzo ya ku avanyisa ka 4.

Swilo hinkwaswo swi tumbuluxiwile hi Yena, kutani a kuna xilo na xin’we lexi tumbuluxiweke loko ku ngari ha Yena (Yoh 1:3).

 1. Rito Leri Hundzukeke Nyama 

Rito ri hundzukile Munhu  la nga aka exikarhi ka hina.(Yoh 1:14).

 1. I Tshinya ra Rito leri tsariweke

Loko hi dyondza Rito hi ku titsongahata ni ripfumelo, hi ni vudyelwani na YesU, hi va hi tshamile emilengeni ya Yena kufana na Maria, kutani Yena a hi dyondzisa.

B. YENA I “NTSUMI YA HOSI”

U vulavurile ni vanhu eka Testamente leya khale tani hi “Ntsumi ya Hosi”.

Kambe Ntsumi ya Hosi Xikwembu yi n’wi vitana yi ri etilweni yi ku:”Abrahama, Abrahama, yena a pfumela aku: “Hi mina loyi”. (Abrahama). (Gen 22:11).

Kutani Ntsumi ya Hosi Xikwembu yi ti komba eka yena yiri exihlahleni, yi fana ni langavi ra ndzilo. Loko Muxe a xiyisisa, avona leswaku xi hlahla xa vuvumela, kambe a xi tshwi. (Muxe). (Exs 3:2).

Eka Testamente ya khale, Hosi Yesu a vuriwa “Ntsumi ya Hosi” Ku ni tindhawu to hlaya leti tsariweke na ari karhi A vulavula ni vanhu.

Ku ni tindhawu tin’wana to hlaya  laha ku nga boxiwiki vito ra Yena, na kuve hi Yena loyi a vulavula.

Hi nga katsakanya hi ku vula leswaku kusukela eku sunguleni, loko a tumbuluxile matilo ni misava, ku vile Yena Muponisi wa hina loyi a veke ni vudyelwani na Adam na Evha, na leswaku u vile a nghenelela etinguveni hinkwato entirwheni wa ku ponisa munhu.

Hi nga swi te ki onge ndzhaku ka loko munhu a tumbuluxiwile, Yena u vile a nga ha ri kona malembe yo hlaya, kutani se a tlhela a humelela hi xitshuketa eka Testamente leyintshwa. U hi rhandzile kusukela eku sunguleni, U yile emahlweni a hi rhandza hi malembe ya ku ringana 6000 , kutani a hi fela, a tlhela a pfuka, kutani U taya emahlweni a hi rhandza. Naswona u ya emahlweni a tiphina hi vudyelwani lebyi a nga na byona ni Mutekiwa (vana/ vanhu/ vamakweru va xinuna ni va xisati) hi laha ku nga heriki.

C. YENA I MURHANDZIWA WA TATANA

Kutani ku twakala Rito leri humaka etilweni ri ku: “Loyi I N’wananga la rhandzekaka, loyi ndzi n’wi tsakelaka.”  (Mt 3:17).

Aku a ha vulavula, papa lero vangama ri humelela, ri va funengeta. Kutani ku twakala Rito leri humaka emapapeni riku: “Loyi I N’wananga, la rhandzekaka, loyi ndzi n’wi tsakelaka, N’wi yingiseni.” (Mt 17:5).

D. YENA I…

  • Nghala leyi humaka erixakeni ra Yuda (Nhlav 5:5).
  • Rimintsu ra Davida (Nhlav 5:5).
  • Nyeleti ya Mixo (Nhlav 22:16).
  • Xinyempfana Lexi tlhaviweke (Nhlav 5:12).
  • Xinyempfana Lexi susaka swidyoho swa misava (Yoh 1;29).
  • Mughadi wa hanci leyo basa (Nhlav 19:11).
  • Hosi ya ku lulama ka Hina (Yer 23:6)

E. VITO RA YENA, “YESU”, RI VULA LESWAKU “MUKUTSURI”

Uta veleka N’wana wa mufana, kutani wena u ta n’wi thya vito ra Yesu, hikuva hi Yena loyi a nga ta ponisa tiko rakwe eswidyohweni swa rona. (Mt 1:21).

F. RITO RA KU “ HI MINA” RI KONGOMANA NA YESU 

  • Hi mina Xinkwa xa Vutomi (Yoh 6:35).
  • Hi mina Ndlela, ni Ntiyiso ni Vutomi (Yoh 14:36).
  • Hi mina Nsinya lowunene wa Vinyo (Yoh 15:1).
  • Hi mina Murisi lonene (Yoh 10:11).
  • Hi mina Kuvonakala ka misava (Yoh 8:12).
  • Hi mina Nyangwa ya tinyimpfu (Yoh 10:7).
  • Hi mina N’wana wa Xikwembu (Yoh 10:36).
  • Hi mina ku pfuka ni Vutomi (Yoh 11:25).
  • Loko Abrahama a nga se va kona, Hi mina (Yoh 8:58).

(U nga va u endla kahle loko wo tsala xiphemu xa ku ringana 100 wa marito hiku  tirhisa marito lawa manga laha ka ti nhloko-mhaka leti nga la ha henhla.  Loko u endla sweswo, uta va u nyika Moya lowo kwetsima nkarhi wa ku ku hlavutela hi vu-enti kuri Yesu I mani evuton’wini bya wena.)

G.YENA A NGA NCINCI

Va Heb 13:8  Yesu Kriste hi Yena tolo, namuntlha ni hi laha ku nga heriki.

H. UTI VEKA EHANSI KA TATANA

 Kutani Yesu aku eka vona : “Ndzi tiyisile ndzi ka n’wina, N’wana a nga ka a nga tisunguleli a endla xilo hi yexe, u endla ntsena lexi a xi voneke xi endliwa hi Tata wa Yena, hinkwaswo leswi Tatana a swi endlaka, na yena N’wana wa swi endla. (Yoh 5:19).

 Mi ndzi twile loko ndzi te eka nwina: “Ndza famba, kutani ndzi ta tlhela ndzi vuya ndzi va na n’wina. Loko onge mi ndzi rhandzile, ingi mi tsakile hi leswi ndzi yaka ka Tatana, hikuva Tatana I nkulukumba ku tlula Mina. (Yoh 14:28).

 Hikuva hi ku vula ka Matsalwa: “Xikwembu xi vekile hinkwaswo ehansi ka minkondzo ya Yena, kutani loko Matsalwa ma vula leswaku hinkwaswo swi vekiwile ehansi ka Yena, swa twala leswaku a ku katsiwi Xikwembu, hikuva hi xona Xivekeke swilo hinkwaswo ehansi ka Kriste.” Loko hinkwaswo swi vekiwile ehansi ka Yena N’wana, na Yena hi xiviri u ta vekiwa ehansi ka Xikwembu lexi xi vekeke hinkwaswo ehansi ka Yena, leswaku Xikwembu xi va lexi xi fumaka ehenhla ka hinkwaswo-kwaswo. (1Kor 15:27,28).

I. NTIRHO WA YENA LOWUKULU LOKO A HARI EMISAVENI

Yena u tirhile swilo swimbirhi ematshan’wini ya hina:

  • U hetisisile Nawu wa Xikwembu ematshan’wini ya hina hi ku hanya vutomi byo hetiseka no Kwetsima.

Leswi Nawu wu tsandzekaka ku swi endla, hi mhaka ya ku tsana ka ntumbunuku wa laha misaveni, Xikwembu xi swi kotile: Xi avanyisile ku dyoha entumbulukweni lowu, hi ku rhumela N’wana wa Xona wa xiviri, a ri ni miri lowu fanaka ni miri wa hina wo fumiwa hi ku dyoha, leswaku a ta kota ku hlula ku dyoha. Xikwembu xi endlile leswi leswaku hina hi hanyaka ku ngari hi ku landza swa ntumbuluko wa laha misaveni, kambe hi ku landza swa Moya, hi kota ku yingisa hi ku hetiseka swileriso leswo lulama swa Nawu (Rho 8:3, 4).

A hi mhaka ya vutomi byo pfumala xidyoho swi hi endlaka hi landza Xikwembu, kambe I rifu ra Yena exihambanweni. Hambiswiritano, vutomi bya Yena byo pfumala xidyoho swi n’wi endla a va Nyimpfu leyi pfumalaka xivati, loyi a kotaka ku rhwala swidyoho swa hina. Loko hikota kuva lava lulameke, hi sungula ku famba hi Moya hi laha endliseke swona na Yena, kutani Nawu wa rirhandzu wu sungula ku kula na hina. 

  • U rhwele ku khatisiwa emirini wa Yena hikwalaho ka hina exihambanweni leswaku hi kumeka hi basile onge hiloko hi nga se tshama hi dyoha.

Yesu hi byakwe u rhwele swidyoho swa hina emirini wa Yena le xihambanweni, leswaku na hina hi ta fa hi tlhelo ra ku dyoha, hi hanyela ku lulama. Hi tshunguriwile hi mipfembeti ya Yena. (1Pe 2:24).

Hikuva ku dyoha ka hakela, hakelo ya kona I rifu, kambe nyiko leyi nyikiwaka ntsena, leyi humaka eka Xikwembu, I vutomi lebyi nga heriki, ha Kriste Yesu, Hosi ya Hina. (Rho 6:23).

Hindlela leyi, U hi pfulele Nyangwa, leswaku hi amukeleka eka Xikwembu, ni kuva hi amukela vutomi lebyi nga heriki tani hi nyiko.

J. XANA U HI LULAMISELA YINI ETILWENI EKA NKARHI WA SWESWI? 

  • Wa hi khongelela ari karhi a tshamile evokweni ra xinene ra Tatana.

Kriste Yesu loyi a feke, kumbe hi nga ku, Yena loyi a pfuxiweke eku feni, wa ha ri Yena loyi a nga vokweni ra xinene ra Xikwembu, kutani hi Yena loyi a hi khongelelaka. (Rho 8:34).  

  • U hi lulamisela vutshamo.

Loko ndzi yile kuya mi lunghisela kona, ndzi ta vuya Kutani ndzi ta mi teka mita ka Mina, leswaku laha ndzi nga kona, miva kona na n’wina. (Yoh 14:3).

  • U le ku lawuleni ka swi endlakalo leswi humelelaka etilweni ni la misaveni, leswaku hinkwaswo swi tshamiseka eku vuyeni ka Yena ra-vumbirhi, a vuyela Ntombhi ya Yena ni leswi nga ta landzela kuya fika eku tumbuluxiweni ka matilo ni misava leyintshwa. Langutisa Buku ya Nhlavutelo. 

K. HIKWALAHO KA YINI KU TSARIWILE SWINTSONGO SWA MAYELANO NA YENA EKA DYONDZO LEYI XANA?

A hi nga yi mahlweni hi ku hlamusela swin’wana hi vutomi, masingita, maxangu, rifu, ku Pfuka ekufeni, ni swin’wana swa Hosi, hikuva swi dyondziwile hi vu-enti eka tidyondzo tinharhu ta le ndzhaku leti hundzeke, ngopfu-ngopfu eka Tidyondzo ta vumbirhi, eka Evhangeli ya Luka.

////////