Va Heveru

Print Friendly, PDF & Email

Loko swi ri tano, leswi hi nga ni Muprista lonkulu swinene loyi a tsemakanyeke matilo, a nga yena Yesu n’wana wa Xikwembu, a hi khomeni hi tiya evukhongerini bya hina.

(4:14)

 •  Nhloko mhaka: Vukulukumbha bya  Kriste.
 • Siku ro tsariwa: A.D. 67-69.
 • Mutsari: A nga tiveki.
 • Ndzhawu: Etikweni ra Va Yuda va va kriste.

Ku xanisiwa ka va Yuda va  Va Kriste i mhaka leyi a yi chavisa tikereke letintswha eka nguva yo sungula.  Votala vatikumile vari ku xanisiweni loku chavisaka hikuva va ringeta ku humelerisa ripfumelo ra vona lerintswha eka Kriste na va ri  emughangeni  wa ma Yuda lawa  vukhongeri bya vona a byi langutile eka  Testamente ya khale.Mutsari loyi a nga tivekeki wa Buku ya va Heveru u tshemba  leswaku va Yuda vo tala va va Kriste va le nghozini  yo tlhelela endzhaku eka xi yuda hikolaho ko andza ka va kaneti. Hikokwalaho, va lava ku kula eripfumelweni ra vona. Hi ku kombisa vukulu bya kriste leswaku byi tlula swi hena hinkwaswo swa Testamente ya khale  ni magandzelo, mutsari loyi wo kala a nga tiveki u khutaza va pfumeri vo sungula ku tshama entiyisweni wa Evhangeli ya Yesu Kriste.

Marhambu Yo Pfumala Nyama
 • Ku avanyisa ka 1-4:13 Kriste  I Munhu loyi  a tlakukeke

Mutsari wa Buku ya va Heheru u sungula hi ku kombisa leswaku Kriste I nkulu eka vaprofeta hinkwavo lava rhangeke va vulavula timhaka ta Xikwembu, na leswaku hi Yena wo hetelela loyi ku nga nhlavutelo ya Xikwembu. Mutsari u ya emahlweni a engetela leswaku hambi tintsumi ti nga swivumbiwa swa nkoka, Kriste  I nkulu eka tintsumi hikuva I n’wana wa Xikwembu. Kriste I nkulu na le ka Muxe loyi ku nga yena a nga nyika Milawu ya Xikwembu, hikuva ova nandza  wa Xikwembu, a nga fani na Kriste hikuva Kriste I n’wana wa Xikwembu. U hambanile na Muxe hikuva  Kriste u ta rhangela vanhu va yena kuya eku wiseni.  Hambi Leswi Yoxuwa a nga rhangela Va Isirayele ku ya etikweni ra xitshembiso, kahari na vuwiselo byo antswa bya vanhu va Xikwembu e nkarhini lowu taka, ndzhawu ya Kriste, hikwalaho ka vukulu bya Yena, u ta avela ku wisa ko hetiseka.                         

 • Ku avanyisa ka 4:14-10:18  Vukulu bya Vuprista bya Kriste 

Vuprista i mhaka leyi kulu eka xi Yuda, kambe Vuprista bya kriste byi tlula na bya Aroni hi vukulukumba. Hikuva Vuprista bya Kriste byi huma eka nongonoko wa Melikisedeke, muprista lonkulu eka Tesitamente ya khale, loyi a nga katekisa Abrahama, tatana wo rhanga wa Levi na vuprista bya va Levi, laha Aroni a nga va muprista wo sungula eka vona. Vuprista bya Kriste byi hetisekile, naswona i bya ku hetiseka ka nongonoko wa  Melikisedeke hikuva byi simekiwile hiku hlambanya ka  Xikwembu, a byi khumbiwi hi rifu, nakambe, a byi  onhiwi hi  vudyoho. Ku hava muprista loyi anga fikelelaka  xilaveko lexi. Hikokwalaho, vuprista bya Kriste i byi kulu. Kriste I muprista lonkulu, loyi a hetisekeke hi laha ku nga heriki. Nakambe, hi Yena “muhlanganisi wa ntwanano wo antswa” (8:6). Ntwanano lowu wu endle leswaku ntwanano wa khale wu nga havi na matimba. Hikufana, Muprista  wa hina lonkulu- kunga Hosi Yesu Kriste, u tirha eka taberinakele leyi kulu, leyi nga endliwangiki hi mavoko. (9:11).  Nakambe Kriste  u ti nyiketile a ngari na xidyoho.  Nakambe u ti nyiketile tani hi ghandzelo kan’we, ku va hi laha ku nga heriki, kasi Vuprista bya khale a byi fanele ku humesa maghandzelo nkarhi wun’wana na wun’wana.

Ku avanyisa ka 10:19-12:29  Ripfumelo Ra Kriste Ra Matimba 

Mutsari u hetelela hiku vula hinkwaswo leswi a swi dyondzisa hi ku tshinya va pfumeri, leswaku va nga tekeli ehansi ripfumelo ra kriste leri kulu, leri katsiwaka no va a ri Muponisi wa matimba. Va hlayi va fanele ku encenyeta ripfumelo ra vona ku fana na swikombiso swa vapfumeri va le ka Tesitamente ya khale, ku fana na Abrahama,Sara,Davida, Samuel na van’wana. Vahlayi va fanele ku teka mahlo ya vona va langutisa eka Yesu Kriste, musunguri ni muhetisisi wa ku pfumela, loyi a tiyeleke mhaka ya Xihambano. Naswona, lava pfumelaka eka Yena, va fanele ku tiya, va kongomana ni maxangu hi kwalaho ko lulama ni ku kwetsima ka Yena.

Ku avanyisa ka 13  Matikhomele Ya Xiyimo xa le Henlha ya Xi Kriste

Ku avanyisa ko hetelela kumayelano na matikhomele lama nene ya ku hanya ka Xikriste. Matikhomele lawa mafanele ku landziwa hi vahlayi lava tinyiketeke eka Kriste. Matikhomele lawa ya xi yimo xale henlha matikombisa hi rirhandzu, vukati bya kuva na vukwembu,ku ti nyiketela na ku yingisela. Matikhomele lawa ya vukriste mapfuna ku humelerisa Kriste emisaveni, ma khutaza van’wana ku pfumela eka Kriste na ku tisa ku kwetsima ka Xikwembu.

Ku Vekela Nyama Eka Marhambu
 • Vukhongeri bya Xiyuda byi endliwile hi Xikwembu, naswona byi kombisa vughandzeri ni ku tinyiketa ka ntiyiso e ka Xikwembu. Milawu ya Khume, magandzelo na vaprofeta leswi a swi hlamusela switshembiso swa Xikwembu swa kuta ka  Mesiya, naswona a swi komba ndlela    leyisaka e ku rivaleriweni no ponisiwa. Kambe Yesu Kriste, Yena Mesiya,  utile ku ta hetisisa Nawu na va Profeta, a herisa na  swilaveko swo tlhava magandzelo, a hlula xidyoho, a nyika vutomi lebyi nga heriki hi rifu ra Yena ra ghandzelo. Hungu ra Yesu a ri tika eka vayuda ku ri amukela. Lavo tala a va kaneta Evhangeli ya Kriste hi tihanyi. lava a va amukela Yesu tani hi Mesiya, hakanyingi  a va tlhela va tikuma va  tlhelele endzhaku e ka vukhongeri bya vona bya khale,  ngopfu ngopfu loko tinxaniso ti sungurile ku va kona. Buku ya va Heveru yi kongomisiwa eka vanhu lava na yiri na hungu ro vava ra leswaku Vukriste byi tlula kule vukhongeri bya xi Yuda na vukhongeri hinkwabyo, hikuva Kriste u le henlha, naswona u hetisekile kuva a ponisa.
Swipaluxi Evuton’wini Bya Wena
 • Ripfumelo i kutshembha Xikwembu hi ku ponisa loku xiku nyikaka hi N’wana wa Xona Yesu Kriste, loyi ku nga Yena ntsena loyi a nga ku ponisaka eka vudyoho. Loko u tshembela eka Yesu Kriste u kuma ku ponisiwa loku  heleleke, I ta ku ncinca u va la hetisekeke. Ku ncinciwa na kuya emahleweni u kula hiswona swi  ku pfunaka ku va u kota ku langutana na miringo, ku yima entiyisweni wa Xikwembu hinkarhi wa ku xanisiwa, na ku ku  aka.  U nga pfumeleri leswaku maxangu, miringo, hambi ku phasiwa hi vukhongeri bya xiyimo xa le hansi  swi ku tekela ku tshemba loku u nga na kona eka Yesu Kriste. Muponisi wa wena inkulu swinene, ripfumelo ra wena leri tumbetiweke eka Yena i ri kulu swinene, naswona i ku hlula ka wena ko hetelela hi Muponisi wa wena  loku tiyeke.
Dyondzo Ya Vutomi Eka Va Heveru 
 • Vukulukumbha bya Vukriste byi tshame eka vukulukumbha bya Kriste.
 • Ku ponisa loku ku nga eka kriste ni ku kutsuriwa evudyowheni, i ti nyiko leti humaka eka Xikwembu, kambe u nyikiwile vutihlamuleri bya kuva u kula no tiyisa ripfumelo ra wena, no tshemba Xikwembu.
 • Ku kula ka ripfumelo ra wena eka Xikwembu switeka nkarhi.
 • Ku kula swi ku pfuna leswaku swi nga olovi ku hambukisiwa e ka leswi u kholwaka e ka swona. 
 • U nga va na ku hlula emiringweni ya wena loko u veka mahlo ya wena e ka Kriste
Laha Swi Kumekaka Kona
 • Ntirho wa Rito ra Xikwembu … 4:12-13.
 • Hosi Ya Salema, Melikisedeke … 7:1-22.
 • Nhlamuselo ya Xikwembu hi ripfumelo … 11:1.
 • Nhlamuselo ya xikwembu hi yindlu ya ripfumelo … 11.
 • Mphikizano wa  ripfumelo … 12:1.
 • Ku khatisa ka xikwembu eka vana va xona … 12:3-11.
.
Kufananisa Tinxaka Timbirhi Ta Magandzelo

.

Maghandzelo ehansi ka  Nawu ama

       

                      Ghandzelo ra Kristeri                                                                                                    

Tsundzuxa  swidyoho Susa  swidyoho
Humesiwa nkarihinkwawo huma kan’we hingati  ya swiharhi Huma kan’we endliwa hi Ngati ya Kriste
Tumbeta  swidyoho Hlantswa swidyoho
Komberiwa Ra ku tinyiketa

//////////

To copy (DOWNLOAD) tap: Heveru