Vuya ka Kreste ravumbirhi

jesus-secnd-come

Leyi i dyondza leyi ku nga tsariwa swo tala hi yona e bibeleni, ngopfu eka tesitamenteleyi ntshwa, kambe eka dyondza makomba ndlela leyi hi ta langutisa ntsena eka leswi nga tsariwa eka buku ya mintirho na ti evhangeli. A hi languteni eka matsalwa lama landzelaka.

John 14:1-4

Ku hava xikwembu lexi nga tshama xi tshembhisa va landzeri va xona leswaku xi ta hundza hi le sirheni eku tlulela eka tlhelo leri n’wana, kuya lulamisa vuako bya vona, kutani u ta tlhela a vuya a va teka leswaku laha a nga kona vava kona na vona. Leswi hi leswi Yesu a nga tshembhisa va dyondzisiwa va yena, leyi I mhaka leyi tsakisaka swinene!

Mintirho 1:6-14  

 1. Mhaka leyi yi humelela hi nkarhi lowu Yesu a tlhandlhukela e Tilweni, va dyondzisiwa va yena a va ehleketa leswaku Yesu u ta va kutsula eka vuhlonga bya mfumo va Rhoma, leswaku kumbe va ta tlhela va va tiko leri ntshuxekeke, kambe a ku nga ri kungu ra Xikwembu. Kungu ro sungula ra Xikwembu hi leswaku Israel a ponisiwa eximoyeni, endzhaku ka sweswo hi laha vamatiko va nga ta kuma ku ntshuxeka, kutani Israel a u ta kuma ku ntshuxeka na yena, kutani hilaha a nga ta lawula misava hinkwayo, kambe eka nkarhi lowu u ta landzelela maendlelo hinkwavo lama Xikwembu xi ma lulamiseke a tshame evokweni ra Xinene ra Xikwembu Tatana wa Yena.
 1. Xana Yesu u suke njhani emisaveni leyi? Ku vuriwa leswaku u tekeriwe ehenhla hi papa. Lexi nga xa nkoka eka dyondza ya nkarhi lowu, hi leswaku xikwembu xi rhumerile ntsumi ya xona ku ta tiyisisa mhaka leyi. Leswaku hi ndlela leyi a tekeriweke e henhla ha yona, u ta tlhela a vuya ha yona. Leswi vulaka leswaku nkarhi wu n’wana na wu n’wana lowu taka hi siku leri nga tivekeki, Yesu u ta tlhela a vuya hi papa.
 2. Endzhaku nyana ka nkarhi eka Tesitamente leyi ntshwa hi hlaya leswaku loko hosi Yesu a vuya, xo sungula u ta vuya ku ta teka va landzeri va yena. Va pfumeri va yena va ntiyiso. Hinkarhi wolowo loko mhalamhala ya Xikwembu yi ta biwa, masirha ma ta pfuleka kutani va pfumeri hinkwavo lava nga fa eka malembe layo tala lama nga hundza va ta rhanga va pfuka eka miri leyi ntshwa leyi kwetsimaka eku tekeriwa e henhla ku ya hlangana na Hosi e mpfhukeni. Laha a nga ta va fambisa ku ya va na vona hi laha ku nga heriki (1 Thes 4:16,17).
 1. Endzhaku ka loko vadyondzisiwa va hlamarisile hi ku tekeriwa ka Yesu ehenhla, na loko va twile ta ku vuya na kambe ra vumbirhi, a va fanele ku ya emakaya ya vona va ya langutana na vutomi bya siku ri n’wana na ri n’wana.

Luka 21:8-12; 25-28

 1. Swikombiso na swi endlo leswi nga ta humelela hi nkarhi wo vuya ka yena swi hlamuseriwile laha. U n’wana a nga hlamusela leswaku leswi nga humelela na leswi humelelaka eka nkarhi lowu na lowu nga hundza, swo fana na ku tsekatseka ka misava, tinyimpi, ndlala, swilo leswi hlamarisaka ematihlweni, na swi n’wana swo tala leswi tshavisaka se swi humelerile, xo hambana hi leswaku eku vuyena ka Hosi swilo leswi swi ta engeteleka, ku ya emahlweni hi leswaku vanhu va ta tshavisiwa hi swilo swo tala eka nkarhi wolowo. Swi komba ma hungu na maphepha hungu swi ya emahlweni ku rungula leswi humelelaka eka timheho hinkwato ta misava eku tiyisisa leswi Hosi yi swi profiteke.
 1. Kambe handle ka Swikombiso swa ntumbuluko, ku tava na swi kombiso leswi nga ta endliwa hi vanhu lava tivitanaka va ku va na matimba lamakulu, va tlhela va ti vula Yesu Kreste hi xiviri kutani va vitana vanhu lavo tala ku va landzela. Va ta endla masingita layo tala ku ti tiyisisa eka vanhu. Leswi nga humelela hambi ka malembe lawa hundzeke. Ha hlaya na leswaku va egipita va encenyete Xikwembu ku endla masingita lawa Muxe a nga wa endla. Eka tesitamente leyi ntshwa hi hlaya hi Elymas mu endli wa mihlolo. Loyi a hlamarisa vanhu eka xitikwana xa Cyprus hi matimba ya yena yo endla mihlolohlolo. Ku fikela laha Pawulo anga n’wi humesela erivaleni leswaku i xitirhisiwa xa dyavulosi. Va n’wana Varhoma lavanga va Caesars a va ti endla swikwembu no tshikelela va landzeri va vona leswaku vava gandzela. Hi ta vona swo tala swo fana na leswi eka minkarhi leyi taka, vanhu lava nga ta ti vita leswaku va na matimba yo hambanana. swo biha ku tlurisa laha van’wana vanhu va nga ta tivula Kreste hi xiviri loyi a nga vuya emisaveni ku ta endla ku rhula no endla vanhu va ganya. Va ta fana na mahlolwa lama nga ambala dzovo ra nyimpfu. Marito ya vona ya tava lawa kanganyisaka swinene ku fana na tinyimpfu leto rhula, kambe endzeni va tava na matino yo fana na ya mahlolwa ku handzula munhu hi xinkarhana, vanhu lava nga tiveki xikwembu, lava nga tshinyiwangiki hi moya lowo kwetsima, va ta landzela Vaprofeta lava va mavunwa, lava nga va anti-kreste, hi xikarhana va ta lahlekeriwa hi ripfumelo ri ntsongo leri vanga na rona.Va rhangeri vava Kreste va fanele ku rindzela Xikwembu ku va nyika moya wa matimba eku avanyisa mimoya, hikuva va rhangeri lava va mavunwa va ta va na xivumbeko xa vukwembu, va endla mintirho yo hambana ya kahle, no hlohlotela vo tala ku hanya kahle, kambe vuxungu bya sathani lebyi va byi cheleke eka matiko byi ta paluxeka se nkarhi wu fambile.

Luke  21:12-19

Ku tiva hi laha nala wa wena a nga ta ku kanganyisa ha kona nkarhi wu nga si fika, swi endla leswaku u ti lulamisela yena. Hosi Yesu u ri I nkarhi lowu va Kreste va nga ta vengiwa hikwalaho ka vito leri va ri khomeka. Hambi maxaka ya vona lava nga ponisiwangiki ya ta va hundzukela no va nyikela eka maporisa ya munyama na va avanyisi lavo biha. Swa tsakisa ku twa leswaku Yesu u ri vadyondzisiwa va yena va nga chavisiwi hi sweswo eka nkarhi wolowo wo biha, a va fanelanga ku ti luma tintiho va lava tindlela to tisirhelela eka va lala va vona, E-e va fanele ku ntshuxeka hikuva loko va yisiwe etihubyeni, Moya lowo kwetsima wu ta humelela emilon’wini ya vona eku vula leswi va faneleke ku swi hlamula hi nkarhi wolowo. Rito leri nga ta va na matimba ku suka eka Hosi ya vona Yesu Kreste. A ku dzunisiwe!

Luke 21:34-36

 1. Loko Yesu a rhangela vadyondzisiwa va yena ku ya entangeni wa Getsemani laha a nga ta khomiwa a ri kona ku yisiwa eku vambiweni, u va lerisile leswaku va khongela no languta, hikuva hambi loko Moya wu ri na mahika eku endla ku rhandza ka xikwembu, kambe nyama yi tsanile, hi ku tshikileriwa ka ku tsana munhu a nga ti kuma anga kotanga kuya emahlweni no khongela. Va dyondzisiwa a vati nyikanga nkarhi eka mhaka leyi, a va ri ku ti dzuneni va tlhela va tshembhisa leswaku va nga fa na yena, kambe vuyelo ra kona hi leswaku a va nga ti lulamiselanga eximoyeni, hikwalaho va tsutsumeke loko masocha ya varhoma ya khoma Yesu.
 1. Swi kombiso swo lemukisa leswi vulavuleke hi Yesu swi kongomisa na minkarhi ya makumu. Kuna leswi hi faneleke ku swi lemuka no swi tsan’wa.

a. Xosungula a hi fanelanga ku tinghenelerisa eka vutomi bya swa hava hikuva swi ta hi tsanisa ripfumelo ra hina no hi susa eka Vukona bya Xikwembu. Swo fana na vudakwa, mintsakiso ya swa misava, swi susa ku tshembha ka hina eka Xikwembu.

b. Ku vilela hi swakudya na swo ambala, tihakelo ta vana ta swikolo, swa rihanyo, mpfula yo kurisa swimilani swa hina, kulahlekeriwa hi swa hina swa Rifuwo, hinkwaswo leswi swi nga susa ku languta ka hina eka Xikwembu. Leswi hi tataka miehleketo ya hina hi swona swa siku ri n’wana na n’wana, swi ta hundzuka swa nkoka eka vutomi bya hina ku fikela loko hi nga ha ehleketa hi Hosi. Hikwalaho a hi nge ti lulamisa leswaku hi tsundzuka leswaku Hosi yi nga vuya nkarhi wihi kumbe wihi ku ta hi teka. Hi fanele ku tilunghisela miehleketo leyi nga na ku langutela, hi ku tsaka. Ku tsaka ka hosi I ku sirheleteka ka hina (Neh 8:10b).

 1. Ku na swo tala leswi munhu a faneleke ku swi endla ku ti lulamisela yena n’wini. Yesu u hi khongotele leswaku hi khongela tani hi leswi na yena a khongeleke entangeni wa Getsemani loko a kongomanile na ku vambiwa ka yena. Nhlamulo ya yena hi leswaku Xikwembu xi rhumerile tintsumi ku ta n’wi tiyisa. Loko nkarhi wa leswaku a khomiwa wu fika, a lulamerile kutani a nga tsutsumanga ku fana na vadyondzisiwa va yena. Loko hi khongela, hi nghena eka Vukona bya Xikwembu kutani hi tswonga matimba ya Xona. Swi fana na loko u teka xiponci u xi hoxa endzeni ka mati kutani xi tswonga mati eka xona. Loko hi tele hi Vukona bya Xikwembu, hi ta ya emahlweni hi vonakisa Swikombiso swa tilo eka hina kutani hi tava hi ti lulamisele leswaku loko Yesu a vuya hi hlangana na yena emapapeni.

Mat. 25:1-13

 1. Ndlela leyi nkhuvo wa vukati a wu endliwa ha kona enkarhini wa Hosi Yesu, a swi fana swinene na leswi humelelaka eminkarhini leyi hi hanyaka ka yona eka tindhawu ti n’wana ta Africa. Muteki na tinxangwana va rhanga va ya eka Mutekiwa, ku ya endla nkhuvo wo sungula, endzhaku va ta famba na Mutekiwa kuya ekaya ka Mutekilaha nkhuvolowu kulu wo hetelela wu nga ta va kona. Laha hi hlaya hi tintombhi leti ta khume leti a ti yimerile Muteki leswaku va ta famba na yena enkhubyeni lowu wa vukati, kambe loko a tava a hlwerile ku fika , lava ntlhanu va lulamisile mavoni ya vona va longa na mafurha yo chela mavoni leswaku ya nga timeki hikuva a va nga lavi ku hundziwa hi nkateko lowu wa nkhuvo kambe lava n’wana va ntlhanu vo rivala loko Muteki a hlwela va lo tlela, loko a fika hi kona va tsutsumeke ku ya xava mafurha, loko va vuya va kuma Muteki a fambile na lava ntlhanu vo tlharhiha ku ya laha nkhuvo a wu lulamiseriwile kona kutani va pfala tinyanghwa hinkwato, loko lava n’wana va vuya va kuma yindlu ya nkhuvo yi pfariwile kutani ku va ku tsandzeka ka vona ku nghena enkhubyeni. Ku tani va tlherisiwa.
 1. Leswi Hosi Yesu a lava ku hi dyondzisa eka mhaka leyi, hi leswaku u n’wana na u n’wana u fanele ku tihlayisa. Munhu u n’wana na u n’wana u na vutihlamuleri hi vutomi bya yena, hi fanele ku va na ntsako wo tilulamisela siku Hosi yi nga ta vuya ku ta teka Mutekiwa wa yona wa ximoya, ni leswaku hi lwa hi matimba ku ti hlayisela siku lero!
 1. Hikwalaho a hi tshembheleni ka Xikwembu ku hi nyika hinkwaswo leswi hi swi lavaka, hi tsaka no va na musa, hi ti tsakela eka hinkwaswo leswi Hosi yi hi katekisaka ha swona, hi hambana na hi nkwaswo swa thyaka, hi nga kanganyisiwi no pfumala ku tshembha. Loko siku rin’wana na ri n’wana hi huma emakaya ka hina hi pfala minyanghwa, hi languta etilweni ehenhla hiku: “Namuntlha, Hosi Yesu, tana emapapeni Ndzi ti lulamisile!”

//////////

IF YOU HAVE BEEN BLESSED BY THIS STUDY GUIDE,  OR HAVE ANY  REQUEST, QUERY OR OTHER COMMENT, PLEASE USE THE CONTACT FORM BELOW.

WE WILL, UNFORTUNATELY ONLY BE ABLE TO READ AND RESPOND TO YOUR COMMUNICATION IF IT IS WRITTEN IN ENGLISH.

SHARE WITH OTHERS: Have you enjoyed this study guide? Then please share it with your friends by way of social media such as Facebook, etc. In so doing we join hands in bearing out the Good News.

COPYING OF OUR DOCUMENTS: This study guide may be copied or printed free of charge for personal use.