Xiluvelo xo avanyisa xo basa

Print Friendly, PDF & Email
A. XILUVELO XO AVANYISA XALE RIVALENI

.

Eka tihuvo hinkwato leti nene to avanyisa, kuni nawu lowu vululami byi nga faneriki ku wu endla ntsena, kambe va fanele va wu endla vari karhi va voniwa – swi fanele swi endliwa erivaleni leswaku hinkwavo va va ti-mbhoni.

Swi tava tano eka nawu wa xiluvelo xa ku avanyisa xa Xikwembu ko hete-lela. Vaendli vale swobiha va ta boheka ku yima emahlweni ka xiluvelo lexi nga erivaleni va avanyisiwa, va voniwa hi vakwetsimi, swivumbiwa swale tilweni ni lava va nga tava va yimele ku avanyisiwa. Mahika lawa ma nga tava ma hlayisiwile eParadeyisini nile Hadeyisini ma ta ya tekiwa hi tintsu-mi , lava va nga tava va suka eParadeyisini va tava timbhoni ta vululami bya ku avanyisa ka Xikwembu, lava va nga tava va huma eHadeyisini va ta langutana ni milandzu ya vona. 

B. WU TAVA NKARHI WO HLAMARISA

.

Hikwalaho ka ntirho lowu, ku ta yimisiwa Xiluvelo Lexikulu xo Basa, xo hlonipheka, xo vangama ni ku kwetsima. Xona hi vuxona xitava xikombisa ku kala xivati ni ku kwetsima ka Mfumo wa kona.

C. MUAVANYISI LOYI A LAWULAKA 

.

Loko tintsumi ti ta va tilulamisile hinkwaswo, kuta lerisiwa khoto leswaku yi lulama. Mintshungu ya ntsandza vahlayi wu ta suka wu yima. Huwa yi ta tsemiwa. Mahlo hinkwawo ma tava ma honokerile exiluvelweni, muava-nyisi a nghena, a khandziya swikadha (swi kandziyo) a ya tshama exitsha-n’wini xa Yena.

Kan’we kan’we, lava yimeleke ku avanyisiwa va ta sungula ku kala-kala hi nchavu ni ku hela matimba. Van’wani va ta N’wi tsumbula leswaku hi Yena loyi va N’wi Beleleke exihambanweni eKhalivari. Van’wani va ta tsundzuka tindzhawu hinkwato lomu a ti kombiseke eka vona tani hi Muponisi ni Hosi, kambe va monya malandza ya Yena ni ku va fularhela va ti fambela va ya ti tirhela swa vona leswi va swi tsakelaka.

Hinkwavo va ta khomiwa hi nchavu lowukulu, naswona, va ta ringeta ku baleka tani hi leswi a va endlisa swona emisaveni loko va langutana ni vubihi bya vona, kambe sweswi va ta hala-hala va lava ko tumbela va nga ku kumi (20:11).

Ina, Muavanyisi a ta va Hosi Yesu Kriste, Xinyimpfana lexi dlayiweke, ka-mbe hi xona lexi Tatana a xi rhwexeke e ntirho wo avanyisa vanhu va mi-sava hinkwavo (Joh 5:22).

D. LAVA YIMELEKE KU AVANYISEWA

.

Lwandle ri ta nyikela lava feleke eka rona. Leswi swi tsariwile ku kombisa leswaku a swi khataleki kuri kwihi ni ku njhani laha munhu a taka hikona emakun’wini, u tava ni vuti hlamuleri. Rifu ni tihele swi ta nyikela vafi la va nga eka swona. Lexi I xi vandla xiri xin’we lexi vanhu hinkwavo la va nga kona nkarhinyana xi va rindzeleke – ku avanyisa ka makumu. Ina, vafi hin-kwavo lava nga kutsuriwangiki, lavakulu ni lava-ntsongo , va ta ya hume-lela emahlweni ka Xiluvelo xo avanyisa (Nhlav 20:13). 

Hiku katsakanya, Sathani, Xivandzani (anti-Kriste) ni muProfeta wa Mavu-nwa a va nga tesiwi eku avanyisiweni hikuva se va avanyisiwile khale, na-swona se vale ku tirheleni ka xigwevo xa vona hilaha ku nga heriki.

E. KU AVANYISIWA

.

Mhaka yo hlamarisa hileswaku a ku nga laveki fakazi hambi muchuchisi wa ku veka ni ku tsala vumbhoni lebyi faneleke ku tirhisiwa hi muavanyisi eku nyikeni ka xigwevo.

Xivangelo hileswaku Xikwembu Muavanyisi wo lulama, eku nyikeni ka xi-gwevo Xi ta tirhisa ntsena ntiyiso, ntiyiso lowu heleleke kungari ni swo engetela, kambe ntiyiso ntsena. Vumbhoni byo nyikeriwa hi vanhu a byi nge pasi, hikuva eku nyikeleni ka vumbhoni, hi xihoxo munhu a nga tshuka a siya swin’wani swa nkoka swinene, kumbe a lahlekisa khoto hi vomu, hikuva a lava ku vuyeriwa eka swona, kumbe a venga loyi a dyiwaka hi nandzu.

Ku sivela swihoxo leswi, Xikwembu Xi lulamisile vumbhoni byo tshembhe-ka bya tintsumi ta Xona leti tsalaka hinkwaswo eka vutomi bya ku hanha ka munhu un’wani ni un’wani. Matimu ya vutomi bya munhu un’wana ni un’wana ma hlayisiwile etilweni kusukela siku leri Adamu a nga tumbu-luxiwa hi rona ku ya fika eka nkarhi wo hetelela wa kufa ka yena.

Loyi a dyiwaka hi nandzu loko a za a vitaniwa emahlweni ku ya yima ebo-kisini, ntsumi yi ta andlala buku leyi tsariweke vito ra munhu wa kona emahlweni ka Muavanyisi. Eka yona ku tsariwile hi vukheta ni vuxoko-xoko matikhomelo ya yena, miehleketo ya yena, marito ya yena ni swiendlo swa yena swo sukela evutsongwanini kuya fikela ekufeni. Hi nkarhinyana loko buku yi pfuriwa, hinkwaswo leswi tsariweke swi vangama eka yindlu hinkwayo leswaku hinkwavo va kota ku swi vona hiku tsopeta ka tihlo.

Muavanyisiwa u ta hetiwa matimba hikuva a tlhela a tsundzuxiwa hita mie-hleketo ya yena, marito ya yena, mintirho ya yena leyi a yi endleke nkarhi wun’wana ni wun’wana, lero a nga ta swikota ku kaneta ni xin’we xa swo-na, hambi ku kombela ndzivalelo. 

Vumbhoni lebyi tsariweke ebukwini byi ta kamberiwa hi nawu wa Xi-kwembu lowu nga eRitweni ra Xona, eBibeleni leyi nga tava yi pfuriwile emahlweni ka Muavanyisi.

Muavanyisi u ta huwelela xigwevo a ku: “U ni nandzu wa ku va u nga la-ndzelelanga ni xin’we xa leswi tsariweke eNawini lowu hetisekeke, lowu nyikiweke hi Tatana.”.

Hi kulandzela Muavanyisi u ta vutisa aka: “Xana milandzu ya vughevenga bya yena yi hakeriwile ke?” Matsalani wa Khoto u ta hangunuxa eka Buku ya vunharhu leyi nga ni vito leri, “Buku ya Vutomi.” “E-e Muchaviseki, a ri tsariwanga vito ra yena eBukwini ya Vutomi liyi hlayisiweke hikwalaho ka lava swidyoho swa vona swi hlayiweke henhla ka Nyimpfana ya Xikwem-bu.”

Muavanyisi u ta hlamula aku, “A nga zanga a kuma ndzivalelo wa swidyoho swa yena swa ntsandza vahlayi hambi ku amukela vutomi lebyi nga heriki. U landzurile Nyiko ya mina yo ponisa. U avanyiseriwa hilaha ku nga heriki exivandleni lexi lulamiseriweke diyavulosi ni tintsumi ta yena. Tisani mua-vanyisiwa loyi a landzelaka.”  Kutani a ba xi hamelani xa Yena.

F. KHOTSO LERI NGA RIKI NI MAKUMU

.

Hi xinhatla, mudyohi loyi a voniweke nandzu u ta khomiwa hi tintsumi leta matimba a hoxiwa etiveni ra ndzilo leswi  ku nga rifu ra vumbirhi. (Nhlav 20:15).

(A hi ku karhata ni ku vava ka swona ku tsala hansi marito hinkwawo lawa, kambe naswona kuma fihla I tihanyi ni vughevenga lebyi kulu eka vanhu.)

////////